Ниигэм 17 nov 2020 344

​Буряад Уласай хүдөө ажахынуудта гүрэнэй туһаламжа хэрэгтэй

© фото: pixabay.com

Һүүлэй жэлнүүдтэ гүрэн түрэ бага, дунда зэргын ажахынуудта анхаралаа табидаг болонги.  Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Засагай газарта даабари үгэхэдөө:

- Хүдөө нютагуудай экономико ажахынуудай хүсөөр бодхоохо хэрэгтэй. Хүн зоной хүдөө нютагууд руу бусахын түлөө ажалаа бүри эршэдүүлжэ, ажамидаралай түлөө зохид байдал түхеэрхэ гээшэ гүрэнэй шухала зорилго, - гэжэ хэлээ юм.

Тарбагатайн аймагай «Куналей агро» болон «Куйтунское» ажахынууд ехэ зохидхоноор гүрэнэй туhаламжа хэрэглэдэг юм. Тиимэhээ hайн үрэ дүн харагдана гээшэ. Сергей Заиграевай «Куналей агро» ажахы Улас дотор мэдээжэ, бусад ажахынуудта талханай үрэhэ наймаалдаг, мүн хүршэ можо хизаарнуудhаа худалдан абадаг байна. Энэ жэл хоёр мянган гектар талмайда шэниисэ, дүрбэн зуун табин гектарта ешмээн тариhан байна. Талханиинь яhала ургаа.

- Саг соогоо гүрэнэй субсидиин мүнгэн буухадань ехэ баярлаабди, тоhо түлишэеэ, техникэдэ хэрэгтэй эд зөөри абаабди, - гэжэ «Куналей агро» ажахын захирал Сергей Заиграев хөөрэнэ.

Сэбэр талха ургуулхын тула олон жэлэй ажал гээшэ. «Нёдондо жэлhээ хүшэр үтэгжүулгын гаргашын 30 хубиие гүрэн бусаажа эхилээ, тэрэнь ехэ туhа болоно гээд Буряад Уласай Засагай  газарай Түрүүлэгшын орлогшо, хүдөө ажахын болон  эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов хөөрэнэ hэн. Мүнөө жэл хура бороогой бага байгаашье hаа, түсэблэрэнээ абаа.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com