Ниигэм 13 nov 2020 176

​Буряадай тала ажалша зоноор баян

Тарбагатайн аймагай «Куйтунское ажахы» Буряад Улас дотор эгээн эрхим ажахынуудай тоодо ородог.

Григорий Мясников 15 жэлэй саана хооhон поли дээрэ жаахан гэр табижа, нэгэ хоёр техникэтэй газар хахалжа эхилээ hэн. Мүнөө болоходо, Уласай урдаа хараха эгээн томо ажахынуудай нэгэн болотор ургаhаниинь гайхалтай. Эбэртэ бодо мал барина, талха таряа ургуулна. Табан жэлэй туршада гүрэнэй туhаламжаар техникэеэ 80%-ээр шэнэлээ. Мяханай үүлтэртэ мал үдхэжэ, бусад аймагуудай ажахынууд эндэhээ худалдан абадаг. Нёдондо Казахстанhаа зон ерэжэ эбэртэ малыень худалдан абаа.

 «Куйтунское» ажахыда онсо илгаатайгаар үхэр малаа шахажа мяхыень ехэ болгооно. Нёдондо жэлэй тугалнууд мраморна мяхатай болодог байна. Бэлшээридэ табинагүй, хорёо соо шэмэ шүүhэтэй ногоогоор эдеэлүүлнэ.

Иигэжэ тэжээгдэhэн малынь нэгэ сүүдхын туршада 1800 грамм нэмэнэ. Мяханиинь айхабтар зөөлэн болодог гээд туршаhан уладууд хубаалдана hэн. Техникын талаар хэлэбэл, хуушан тракторнууд үгы шахуу. Мүнөө үеын техникээр ажалшад hанаа амар ажаллана. Гүрэнэй талаhаа хүнгэлтэнүүдтэ хүртэдэг, үтэгжүүлгэнүүдые хэрэглэхэдээ баhал 30 хубииень гүрэн бусаадаг байна. Шэнэ техникэ абахадань 50 хубииень бусааха тусхай программанууд хэрэглэгдэнэ. 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ