Ниигэм 19 nov 2020 298

Байгша оной эхинһээ Буряад Уласта 611 үхибүүн үгы болоо

2020 оной арбан һарын туршада Дотоодын хэрэгүүдэй таһагуудта 611 үхибүүн үгы болоо гэһэн 554 мэдүүлгэ ороо. Тэдэнэй 501-иинь гэрһээнь гаража, хайшаа ошоһыень хэншье мэдээгүй. Тиин эдэнэй 50-иинь саг болоод лэ гэрһээнь гаража, ходо хэндэшье хэлэнгүй нэгэтэ бэшэ ябаһан үхибүүд. Ниигэмэй талаар гүрэнэй эмхинүүдтэ хүмүүжүүлэгдэдэг хуулиин наһа гүйсөөдүй 110 үхибүүн мүн лэ үгы болоһон байна. 

Гэр байраһаань гаража ошоһон 527 үхибүүн (86%) түрүүшын үдэр олдожо, түрэлхидтөө бусаагдаа. Эдэнэр хэшээлэйнгээ удаа наадажа, оройтоһон шалтагһаа бэдэрэлгэндэ ороно. 43 үхибүү дотоодын хэрэгүүдэй сагдаанар гурбан үдэрэй туршада бэдэржэ, олоһон байна. 29 үхибүүдые долоон хоногой туршада, 8-ые арбаад үдэрэй туршада олон зон бэдэрэлгэдэ хабаадуулагдажа, гэртэнь бусаагаа. 4 үхибүүн олдоогүй. Тэдэниие бэдэрхэ талаар ажал үргэлжэлһөөр. 

Ехэнхи ушарта гэр бүлэдөө орёошог байдалтай, түрэлхидэй зүгһөө хиналта үгы үхибүүд гэрһээнь ябана. Зарим ушарта гэртэхиндээ янгалжа, һургуулидаа муу сэгнэлтэ абаад, түрэлхидһөөнь айгаад үхибүүн гэртээ бусахаяа айна", - гээд Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ.  

Энэ талаар үхибүүдтэй һэргылэмжын ажал ябуулха шухала. Олоной газарта ябатараа эжы абаһаань хойнтожо, гансаараа үлэбэл тэрэ газартаа байха, түрэлхидөө дуудаха тухай үхибүүдтээ ойлгуулжа хэлэхэ шухала. Сагдаанарта болон харуулшадта хандажа болохо гээд мүн лэ хэлэхэ хэрэгтэй.

Фото: yandex.ru