Ниигэм 23 nov 2020 532

​Буряадайнгаа шасаргана бүхэроссиин мүрысөөндэ дэмжэе

© фото: pixabay.com

Буряадай аймагууд "Россиин амтан" гэhэн бүхэроссиин мүрысөөндэ хабаадана. Уласай хэдэн эмхинүүд тус урилдаанда өөhэдынгөө үйлэдбэриин эдеэ хоол дэлгээгээ. Жэшээнь, Сэлэнгын аймагай омогорхол болодог -шасаргана мүн энэ жэмэсhээ үйлэдбэрилэгдэhэн продукци шүүмжэлэгшэдэй анхаралда дурадхагдаhан байна.

Шасарганын сироп элдэб жэмэс болон ногоонтой холигдожо янза бүриин амтатай болодог юм. Тиигэжэ иимэ амтатай зүйл ондоо ямаршье можо хизаарта үйлэдбэрилэгдэдэггүй гэжэ тэмдэглэлтэй. Жэмэс болон хэрэгтэй ногоон ой соо суглуулагдана мүн мята огород дээрэ ургуулагдана. Шасарганын тоhон, джем болон сай нютагай зон мүн хүршэ можо хизаарай ажаhуугшад үндэрөөр сэгнэдэг. Шанартай мүн амтатай эдеэн болохын тула нарин ажал хэгдэнэ гэжэ "Алтан" эмхиин хүтэлбэрилэгшын орлогшо Ирина Халиуллина хөөрэбэ. Тиигэжэ мүнөө энэ үйлэдбэри "Россиин амтан" гэhэн мүрысөөндэ хабаадана. Энэ аргаар Сэлэнгын аймагай суута шасаргана Росси дүүрэн мэдээжэ боложо, үргэн дэлгүүртэ гараха аргатай.

Буряадаймнай шасаргана соо витамин ехэ, амтанииньшье баян мүн аргалдаг түхэлтэй ха юм гэжэ "Алтан" эмхиин хүтэлбэрилэгшын орлогшо Ирина Халиуллина тэмдэглэбэ. "Арадай амтан " гэhэн мүрысөөндэ хабаадажа байhан эдеэ хоолой түлөө арадай дуу үгэлгэ ноябриин 19-hөө декабриин 2 болотор үргэжэлхэ юм. Илагшадай нэрэнүүд 8 шэглэлэээр тодорхойлогдохо. Тиимэhээ нютагайнгаа үйлэдбэри дэмжэжэ, "вкусыроссии.рф." сайт дээрэ орожо дуугаа үгыт.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com