Ниигэм 24 nov 2020 547

Буряад Уласай газар дэбисхэрэй олониитын өөһэдын хүтэлбэринүүдэй түрүүшын онлайн-форум

Буряад Уласай ТОС-нуудай түрүүшын онлайн-форум мүнөөдэр үнгэрбэ.

Интернет сүлжээнэй аргаар анха түрүүшынхиеэ энэ хэмжээн эмхидхэгдэжэ, Ородой Холбоото Уласай түрүү мэргэжэлтэд, Буряад ороной эгээл эрхим ТОС-уудай хүтэлбэрилэгшэд, гэшүүд, засаг зургаануудай түлөөлэгшэд хабаадалсажа, олон хурса асуудалнуудаар хөөрэлдөөн болоо.

Ородой Холбоото Уласай олон можо нютагуудай түлөөлэгшэдэй хабаадалгатайгаар үнгэрһэн хэмжээнэй түрүүшын шатын хэмжээнүүд ноябриин 24-ндэ эхилээ. Харин түгэсхэлынь байгша оной декабриин 1-дэ болохо гээд уридшалан дуулгая.

ZOOM аргаар, ТОС-дые дэмжэлгын талаар түбэй youtube сүлжээндэ сэхэ дамжуулганууд эмхидхэгдэжэ, хамтадаа мянгаад зон энэ хэмжээе сэхэ утаһаар хараба.

 Буряад Уласай Толгойлогшын орлогшо, Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Б.Д. Цыренов хабаадагшадта хандажа:

һүүлэй жэлнүүдтэ газар дэбисхэрэй олониитын өөһэдын  хүтэлбэринүүдэй ажал ехэ эршэмтэйгээр ябуулагдажа, нютагууд, хотонууд хүгжэнэ", - гээд тэмдэглээ.

 «Ниигэмэй талаар харилсаан», «Газар дэбисхэрэй олониитын өөһэдын хүтэлбэринүүдэй аша туһаар хүдөө нютагуудые хүгжөөлгэ. Хүдөө нютагай аяншалга болон тэрэниие хүгжөөлгын арганууд» гэһэн шэглэлнүүдээр ехэ һонин хөөрэлдөөнүүд болобо.

 Харилсаан – бүхы хэрэгүүдэй эхин

 Түрүүшын секцидэ Москва хотоһоо Ород Уласай Ниитын палатын гэшүүн, Волонтёрско түбүүдэй холбооной түрүүлэгшэ хабаадажа, иимэ хэмжээ эмхидхэгшэдтэ баярые хүргэбэ. Олоной хабаадалгатайгаар ямаршье орёо асуудал шиидхэжэ, бэрхэшээлнүүдые дабаха саг тулажа ерэһыень онсолоо.

 Можо нютагуудай болон федеральна грантова харалгануудай шүүмжэлэгшэ, Абакан хотодо ажаһуугша Алексей Николаевич Арбузов  энэ форумдо хабаадалсажа, Буряад Улас дотор ТОС-ууд ехэ хүсэ шадалтай, олониинь хэды дахин Ородой Уласай хэмжээнэй грантнуудта ходо хабаадалсана гэжэ хэлэбэ. Тиин  проект бэшэлгын талаар дайралдадаг алдуунууд, ажаглалтанууд тухай тодорхойгоор хөөрэжэ, ямар аргаар энэ талаар ажал ябуулбал заатагүй амжалта туйлаха тухай һанамжаараа хубаалдаа. 

Буряад Улас дотор Өөрын дураар хүн зондо туһа хүргэхэ ажал тухай Спорт болон залуушуулай бодолгын талаар яаманай таһагые даагша  Марина Валерьевна Елбаева, «Олзын хэрэг эрхилдэг ТОС-уудай дүй дүршэл» тухай Улаан-Үдэ хотын Ксения Викторовна Афонина,  «Проект болон түсэб табилгада хэрэгтэй хүнэй һанаа бодол» асуудалаар бизнес-тренер Дулма Юрьевна Содномова гэгшэд хөөрэжэ үгэбэ. Нэн түрүүн али нэгэн асуудал шиидхэхынгээ урда арга шадалаа, боломжоёо шүүмжэлжэ, саашань ябуулха хэмжээ ябуулгануудые тодорхойлхо хэрэгтэй гээд эдэнэр тэмдэглэнэ.

 Олоной гарта нютагай хүгжэлтэ

«Газар дэбисхэрэй олониитын өөһэдын хүтэлбэринүүдэй аша туһаар хүдөө нютагуудые хүгжөөлгэ. Хүдөө нютагай аяншалга болон тэрэниие хүгжөөлгын арганууд» гэһэн шэглэлээр мүн лэ һонин хөөрэлдөөн үнгэрбэ.

Буряад Улас дотор аяншалгын хүгжэлтэ тухай Аяншалгын сайд Мария Борисовна Бадмацыренова мэдээсэжэ, Засагай Газарай зүгһөө үзүүлэгдэдэг туһаламжа тухай тодорхой мэдээсэл олондо хүргөө. 

Загарайн аймагта аяншалгын талаар бэелүүлэгдэдэг ажал тухай Вера Васильевна Першина хөөрөө. Һүүлэй хэдэн жэлэй туршада Загарайн аймагта «Талын нүүдэлшэн» гэһэн ехэ түсэл бэелүүлэгдэжэ, олон аяншалагшадай үндэр сэгнэлтэдэ хүртэдэг гээд мэдээжэ. Тусхай түхеэрэгдэһэн комплексын дэргэдэ үндэр хэмжээндэ Уласай, Россиин хэмжээнэй олон тоото фестиваль, харалган үнгэргэгдэдэг.

Аяншад нэн түрүүн интернедтэ хандажа, хаана, ямар газарта амаралтаяа үнгэргэхэеэ түсэблэдэг гээшэ. Тиимэһээ хайшан гээд олон аяншадай анхарал татаха онол арганууд тодорхойлогдоо. Ахын болон Кабанскын аймагуудта аяншалгын талаар ябуулагдадаг ажал тухай мэдээсэл шагнагдаа.

 Форумай түрүүшын үдэр олон хабаадагшад байба. Буряад Уласай аймаг бүхэнэй түлөөлэгшэд олон асуудалнуудые табижа, хэрэгтэй мэдээсэл, зүбшөөл абаа. Буряадһаа гадна Ородой Холбоото Уласай бусад нютаг нугануудта ТОС-уудай талаар бэелүүлэгдэдэг хэмжээнүүдтэй танилсахаһаа гадна, бэе бэетэеэ дүршэлөөрөө хубаалдаа. Олоной хабаадалгатайгаар, засаг зургаанай тэдхэмжээр ямаршье бэрхэшээл дабагдадаг, ямаршье орёо асуудал шиидхэгдэдэг. «Олоной хүсэл – хамтын хэрэг» гэһэн уряал нэгэтэ бэшэ соностоо.

 Ажаглалта: Можо нютагууд хоорондын онлайн форум байгша оной декабриин 1-дэ ажалаа интернет аргаар үргэлжэлүүлхэ гээд дахин һануулнабди. Энэ үдэр Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Самбуевич Цыденов, Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Анатольевич Павлов, аймагуудай захиргаануудай гулваанар хабаадаха. Уласай ТОС-уудай саашанхи хүгжэлтын асуудалнууд, түсэбүүд тодорхойлогдохо. Эгээл эрхимээр ажалаа ябуулдаг өөһэдын хүтэлбэринүүд дүршэлөөрөө хубаалдаха. Олоной дурадхалаар бусадшье асуудалнуудаар хэлсээн болохоор түсэблэгдэнэ.

Фото: ТОС-дые дэмжэлгын талаар түб