Ниигэм 25 nov 2020 519

​Буряад Уласта хүдөөгэй малшадта түлбэритэ түргэн туһаламжа дурадхагдана

© фото: уряад Уласай мэдээсэлгын-методологическа түб

Хүдөөгэй малшадта ветеринарна хангалтануудые үзүүлхын тулада «Телеветеринар» гэһэн шэнэ түсэл Буряад Уласта бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Буряад Уласай мэдээсэлгынметодологическа түб малай үбшэнгүүдтэй тэмсэдэг Буряадай албанай болон Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин мэргэжэлтэдтэй хамта иимэ түлөөһэтэ туһаламжа зохёожо, малшадтаа дурадхана.

- Манай шэнэ нэбтэрүүлгэмнай хүдөөгэй малшадта аша туһатай байха гэжэ һананаб. Ажалаа һаял эрхилһэн хүдөө ажахынуудһаа гадна, үнинэй хүдэлдэг томо эмхинүүд болон үмсынгөө мал харадагшье зон тусхай хэлсээ баталжа, иимэ хангалтада хүртэхэ аргатай. Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудаар иимэ арга үнинэй хэрэглэдэг. Харин манай эндэ һаял бии болобо, – гээд, Буряад Уласай мэдээсэлгын-методологическа түбэй хүтэлбэрилэгшэ Оюна Цыренжапова тэмдэглэбэ.

Эдэ үдэрнүүдтэ түрүүшын хэлсээнүүд баталагдажа, Буряадай эгээл дүй дүршэлтэй малай эмшэд хүдөөгэй ажахынуудта туһаламжа үзүүлжэ эхилхэ юм. Ветеринарна эрдэмэй кандидат, Буряадай хүдөө ажахын академиин мал түрүүлгын тэнхимэй доцент Галина Нимбуевна Гармаева, мал эмнэлгын эрдэмэй кандидат, доцент Борис Олегович Багинов болон хүдөө ажахын эрдэмэй кандидат, Буряадай хүдөө ажахын академиин үхэр мал үдхэбэрилгын болон тэжээлгын тэнхимэй доцент Светлана Ивановна Свириденко гэгшэд хандаһан зондо утаһаар дары түргэн зүбшэл заабаринуудые хэлэжэ байха юм.

«Телеветеринарай» түлөө нэгэ жэлэй түлбэри 6 мянган түхэригтэ байха юм. Харин байгша оной декабриин 1 болотор хэлсээ баталһан зондо хүнгэлэлтэ дурадхагдана - 3 мянган түхэригтэ болохо. Иимэ хэлсээ баталһан малшад жэлэй туршада хизаарлалтагүйгөөр хэдышье дахин малай эмшэдэй зүбшэл заабари абажа байха арга боломжотой байха. Үбдэһэн, гэмэлтэһэн малаа яагаад аргалхаб, тэдэнээ хайшан гээд зүбөөр тэжээхэб, мал түрүүлгын болон бусад асуудалнуудта мэргэжэлтэдэй харюу үдэр һүнигүй үгтэхэ юм.

«Телеветеринар» гэһэн түсэл тухай тодорхойгоор 180-100 гэһэн утаһаар хонходожо асуухада болоно.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: уряад Уласай мэдээсэлгын-методологическа түб