Ниигэм 26 nov 2020 707

​Буряад Уласай хойто аймагуудта үбэлэй хаhадаа бэлэн

© фото: pixabay.com

Хурамхаанай аймаг дэмы хойто аймагуудай бүридэлдэ ородоггүй. Мүнөө тэндэ hүниндөө 15 градус хүйтэн хононо. Үхэр малдаа үбhэ үгэжэ, хотондонь хаажа эхилээ. Юрэдөө, үбэл дүүрэн эхилээ гэхэдэ болоно. Үнгэрhэн зун тиимэшье арюун тэгшэ байгаагүй. Хахад зуниинь наран шараа, нүгөө хахадынь бороон адхаа. Сабшалан уhанда ороо. Теэд хүн бүхэн шадал соогоо эндэ тэндэ үбhэеэ сабшаха баатай байгаа. Тариhан талха таряаниинь тиимэ муу гэхын аргагүй. Яhала ургаа гээд хэлэлтэй.

Аймаг дотор тусхай штаб байгуулагдажа, хүдөө ажахын hалбарида юун боложо байhыень шалгажа, хэрэгтэй газартань туhа хүргэхэ зорилготойгоор энэ штаб байгуулагдаа юм. Хура бороогой ехээр ороhонhоо боложо, Баргажан гол ехээр үерлээд, олон нютагуудай үбhэ сабшадаг газарнуудынь уhандаа ороо hэн. Тиигэжэ хоёр хахад мянган гектар талмай уhанда абагдаа. Табан нютагуудай 455 үмсын ажахынууд хохидоhон байна. Олон зон үргэн Хүнтэйдээ гаража, үрмэдэhэ сабшаа.

Аймаг дотор талха таряа хуряалгын хаhа үни дүүрээ. Энэ жэл үхэр малай тэжээл хоёр мянга зуун гектарта таригдаа. Мүн лэ орооhото ургамалнууд 1967 гектарта таригдаа. 1500  гектар шэниисэ болон овёс тээрэмдүүлэгдээ. Тиигэжэ шэниисэ нэгэ гектарhаа 5 хахад центнер, овёс - 10 центнер, гречкэ - долоо хахад, малай тэжээл 15 центнер нэгэ гектарhаа суглуулагдаа. Һайн жэлнүүдтэ баримтанууд бүри дээгүүр байдаг hэн. 

Тобшолон хэлэбэл, малай тэжээл дуталдахаар байна. Аймагта үбэл саhатай, хүйтэн байдаг. Тиимэhээ арад зон шадал соогоо тэжээлээ бэлдэнхэй.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com