Ниигэм 27 nov 2020 428

Буряад Уласай эрхим һурагшатай сэхэ харилсаан

Буряад Уласай дунда һургуулиин һурагшад, Ород Уласай һурагшадай хүдэлөөнэй Буряадтахи таһагай түлөөгшэд интернет аргаар харилсадаг болонхой. Энэ удаа һурагшад «2020 оной эрхим һурагша» харалганда амжалта туйлажа, Гран-при шанда хүртэһэн  Хурамхаанай 1-дэхи һургуулиин 11-дэхи ангиин һурагша Дарья Домбровскаятай харилсаагүй аргаар уулзаба.

@rdsh_03 – интернет хаягаар уулзалга сэхэ дамжуулгаар харуулагдажа, эрхим һурагшатай харилсаха дуратайшуул олон байгаа. Гол түлэб «Эрхим һурагша» харалган тухай асуудалнууд табигдажа, тодорхой харюунууд үгтөө. Дунда һургуулияа дүүргээд, ямар мэргэжэлтэй болохо, эгээл ехээр һанаа зобоодог асуудал, саашанхи хараа түсэбүүд тухай Дарья хөөрэжэ үгөө.

Урдаа табиһан зорилгодоо аалиханшье ябадалаар, багаханшье алхамаар заал һаа хүрэхэ шухала. Мүнөө сагта арга боломжонууд олон, оньһон техникэ, хэрэгсэл хаанашье бии.  Эгээл хэрэгтэй мэдээсэл номууд соо, интернедтэ бэдэрбэл олохо арга байна. Зүрхэ алдангүй, урагшаал дабшаха хэрэгтэй», - гэжэ Дарья Домбровская онсолоо.

 Буряад Уласай харалганда гол шанда хүртэһэн һурагша «Классные встречи» гэжэ нэрлэгдэһэн Бүхэроссиин түсэлэй ашаар ямаршье можо нютагай, аймагуудай һурагшадтай онлайн аргаар уулзажа, харилсаха аргатай байба.  Энэ түсэл бэелүүлгын хэмжээнүүдэй тоодо бэрхэ һурагшадтай, эдир тамиршадтай һонин уулзалганууд саг болоод лэ эмхидхэгдэжэ байдаг гээд тэмдэглэе.

Фото: egov-buryatia.ru/minobr