Ниигэм 27 nov 2020 533

Буряад Уласта гэртээ һуралсал гарадаг үхибүүдые халуун хоолоор хангаха асуудал шиидхэгдэбэ

2021 оной январиин 1-һээ бэеынгээ талаар тулюур, эрэмдэг үхибүүд мүнгэнэй тэдхэмжэ абажа эхилхэ. Ушар юуб гэхэдэ, Буряад Уласта үбшэн, бэеынгээ талаар тулюур байдалтай 1144 үхибүүн гэртээ дунда һургуулиин программаар номоо үзэдэг байна. Эдэнэр һургуулида ябадаг үхибүүдтэй адли халуун эдеэ хоолоор хангагдаха эрхэтэй байбашье, тэрэнь бэелүүлэгдэдэггүй байгаа. Энэ асуудал Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сеессидэ зүбшэн хэлсэгдэжэ, хоёрдохи уншалгада абтажа, үхибүүдтэ мүнгэн гү, али эдеэ хоол үгтэхэ болобо.

 Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Баир Жалсановай тэмдэглэһээр:

Гэртээ һуралсалаа гарадаг хүүгэдые халуун эдеэ хоолоор үдэрэй туршада хоёр дахин хангаха асуудал Ород Уласта хуулита ёһоор баталагданхай. Тиин энэ асуудал Буряад Уласта харагдажа, зохид шиидхэбэри абтаба».

Фото: yandex.ru