Ниигэм 27 nov 2020 1026

​Буряад Уласта үхибүүд ноябриин 30-һаа хэшээлнүүдтээ ябажа һурахань

© фото: pixabay.com

Мүнөөдэр, ноябриин 27-до, уласай оперативна штабай суглаанда һургуулинууд болон хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ һуралсалай ябасын талаар асуудалнууд хараалагдаа.

Ноябриин 30-һаа уласай болбосоролой бүхы эмхинүүдтэ һурагшад хэшээлнүүдтэ ябажа эхилхэнь. Тиихэдэ мянганһаа дээшэ шабинартай һургуулинуудта, үхибүүдэй 30%-нь холоһоо һуралсал үргэлжэлүүлхэ. Гэхэтэй хамта, тэдэнээр ээлжээгээр хоёр-хоёр долоон хоногоор һураха юм.

Нютагай засагай захиргаануудтай хамта һургуулиин хүтэлбэри холоһоо һуралсал эмхидхэхэ асуудал шиидхэхэ аргатай.

Һургуулида класс бүхэн өөһэдын танхимтай байха ёһотой, зурагай, ажалай, физикэ, хими бусадһаа бэшэ хэшээлнүүд нэгэл танхимда үнгэргэгдэхэ.

Тиихэдэ эпидемиологиин аюулгүй байдал сахиха талаар бүхы эрилтэнүүд сахигдаха ёһотой.

Нэмэлтэ һуралсалай эмхинүүд табан үхибүүдһээ олон бэшэ бүлэгүүдые байгуулжа, ажалаа эхилхэ аргатай.

Гараа угааха, арюудхаха хэрэгсэлнүүдээр эмхинүүд хангаха, үүдэнэй барюул, шала угаагдажа байха ёһотой.

Коронавирусай дэлгэрхэ аюулһаа 9-дэхи, 11-дэхи ангинуудай һурагшадһаа бэшэн холоһоо һурана гээд һануулнабди. Мүнөө 14 аймагта 145 һургуули холоһоо һуралсал ябуулна. Болбосоролой эдэ эмхинүүдтэ 90 мянганһаа дээшэ үхибүүд һурана.

Фото: pixabay.com