Ниигэм 2 dec 2020 281

​Буряад Уласай тосхонуудай гудамжанууд гэрэлтүүлэгдэнэ

© фото: Буряад Уласай Транспортын яаман

«Буряад Уласай хүдөө нютагуудые эрид хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй түсэлэй хэмжээндэ энэ ажал ябуулагдана. Тосхонуудай гудамжануудые гэрэлтүүлхэдээ, мэргэжэлтэд элшэ хүсэ алмажа хэрэглэхэ аргатай тоног хэрэгсэлнүүдые тодхоно. Түнхэнэй аймагта иимэ, мүнөө үеын эрхим арга боломжонууд һаянай нэбтэрүүлэгдэжэ эхилээд байна. Мүнөөдэрэй байдалаар тус аймагай Шэмхэ һууринда зайн галай 82 бахана табигданхай. Эндэ 9 хүн һарын туршада ажаллажа, хүдөөгэй гудамжануудые гэрэлтүүлбэ. Мүн тиихэдэ Хужар тосхоной гудамжануудаар зайн галай 57 бахана табигдаа. Буряад Уласай транспортын хүгжэлтын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахын яаманай мэргэжэлтэд саг үргэлжэ хэгдэһэн ажалайнь дүнгүүдые шалгажа байдаг юм.

Захаамин аймагай Закаменск хотын үйлсэнүүд баһал иимэ аргаар гэрэлтүүлэгдэхэ. Энэ жэлэй туршада Мухар-Шэбэрэй аймагай Хүсөөтэ тосхоной үйлсэнүүд гэрэлтүүлэгдээд байна.

«Харгын аюулгүй байдал сахихын тулада энэ ажал хэдэн жэлэй туршада ябуулагдана. Хүдөө нютагуудай үйлсэнүүд гэрэлтэй сэбэр болоходонь, жолоошодто болон ябаганшье зондо аятай зохид болоно ха юм. Тосхонууднай һэргэжэ, болбосон түхэлтэй боложо байхадань бидэн баһал баяртай байнабди», - гээд, Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников тэмдэглэбэ.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Транспортын яаман