Ниигэм 2 dec 2020 385

Буряад Уласта һэргылэмжын дүримүүд 2022 он болотор сахигдаха

2022 он болотор дунда һургуулинуудта, хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын дүримүүдые сахиха тухай Роспотреб-хиналта мэдээсэнэ.

Тэрэнэй ёһоор эдэ һуралсалай эмхинүүдтэ олон хүнэй хабаадалгатайгаар үнгэргэгдэхэ хэмжээнүүд хорюултай, нэгэ бүлгэмэй үхибүүд нүгөө бүлэгтөө ошохогүй, һургуулинуудай һурагшад нэгэл таһаг соогоо бүхы хэшээлнүүдээ үнгэргэхэ албатай.

Роспотбре-хиналтын баталһан дүримүүд 2021 оной январь болотор гүйсэдхэгдэхэ болзор байбашье, мүнөө шэнээр баталагдажа, тэрэнэй хүсэн 2022 он болотор һунаагдахань.

Эдэ бүхы хэмжээнүүд коронавирус үбшэнэй ехээр һүжэрхэгүйн тула абтажа, хүүгэдые хамгаалха гол зорилготой. Тиин эдэ дүримүүд заал һаа шангаар  һуралсалай бүхы эмхинүүдтэ сахигдахань шухала гээд мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ.

Фото: yandex.ru