Ниигэм 2 dec 2020 290

​Улаан-Үдэдэ ядаhан зониие холлуулна

© фото: pixabay.com

Улаан-Үдэдэ түмэр харгын вокзалай хажууда нангин Николайда зорюулагдаhан hүмэ бии юм. Тэрэ hүмэ түмэр харгынхид Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда унаhан баатар сэрэгшэдтэ зорюулжа бариhан гээшэ. Теэд хэдэн жэлэй саана тэрэ hүмын хажууда үгытэй, ядуу, гэр байрагүй зониие халуун эдеэгээр хоолуулха үүсхэл гаргагдажа, нигүүлэсхы хэрэг эхилhэн байгаа.

Жаахан вагончик табижа, тэндэ халуун эдеэ хубаажа эхилхэдэнь, зургаан хүн ерэгшэ hэн, теэд саг үнгэрхэ тума зон олон боложо эхилээ, тэрэ вагончик соогоо багтахаяа болёо.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын грантнуудта хабаадаха үүсхэл гаргажа, ород hүмынхид диилэжэрхёо. Мүнөө шүүһэн мүнгэндөө бүри томо вагон худалдан абажа, нэгэ дороо хорин зониие эдеэлүүлхэ аргатай болоо.

Гайфия эхэнэр эндэ хоёр жэлэй туршада ерэжэ, халуун эдеэндэ хүртэдэг байна. Хүйтэ нойтондо ябаhан хүндэ ехэ гоё юм ааб даа. Шэг шарайгаарнь харахада, дан тиимэ ядаhан эхэнэр бэшэ, гэр бүлэдөө хэрүүл арсалдаатай байжа, эндэ ерэжэ халуун эдеэ эдижэ, хүсэ шадал ородогби гэжэ хубаалдана бэлэй. Үнэхөөрөөшье, Гайфия шэнги зон хэды олон гээшэб даа. Далай багшын хэлэдэгээр энэрхы сэдьхэлтэй зоной олон болоходо, газар дэлхэй дээрэ жаргал тараха. Эдеэ хоол мүргэгшэдэй мүнгэндэ абагдажа шанагдана. Гречкэ, сагаан будаа, заримдаа шүлэн, компот, сай, хилээмэн меню соо ородог. Нигүүлэсхы сэдьхэлтэй зон ядаhан уладуудта туhалхаа hанабал Нангин Николайн hүмэдэ хандажа, хандиб оруулха аргатайт.

Фото: pixabay.com