Ниигэм 1 dec 2020 197

Буряад Уласай түлөөлэгшэд «Абилимпиксада» хабаадаа

«Абилимпикс» чемпионадай дүнгүүд соносхогдобо. Энэ жэлэй хэмжээн 77 шэглэлээр боложо, Ород Уласай 81 можо нютагуудай түлөөлэгшэд хабаадаба. Гадна чемпионад харилсаагүй аргаар анха түрүүшынхиеэ эмхидхэгдэжэ, сэхэ дамжуулгануудые хамтадаа 300 мянган хүн  хараба.

Ноябриин 29-дэ Москва хотодо эрэмдэг бэетэй һурагшадай, оюутадай, залуу мэргэжэлтэдэй дунда үнгэргэгдэһэн Уласхоорондын VI-дахи чемпионадай дүнгүүд тодорхойлогдобо.

Ород Уласай Гэгээрэлэй сайдай 1-дэхи орлогшо Дмитрий Глушкогой тэмдэглэһээр:

Байгша ондо үнгэрһэн хэмжээн орёошог байдалда болобошье, ехэ удхатай, олоной хабаадалгатайгаар үнгэржэ, ямаршье бэрхэшээлтэ сагта эмхидхэгдэнэ».

 Буряад Уласай суглуулагдамал командын бүридэлдэ 16 хабаадагша орожо, 10 шэглэлээр хабаяа туршаһан байна.

«Бисероплетение» шэглэлдэ мэргэжэлтэдэй дунда эрэмдэг бэетэй зоной ниитын жасын түлөөлэгшэ Елена Бадмаринчиновна алтан медальда хүртэбэ.
Буряадай Үндэһэтэнэй мэдээсэлэй болон экономикын техникумай оюутад Алина Павлова, Максим Колесников, Никита Богданов, Гавриил Назаров гэгшэд хабаадаһан номинацинуудта эгээл эрхим арбанай тоодо ороо. «Электронно хэрэгсэл суглууха, задалха» шэглэлэй тусхай шанда Батор Цыренжапов хүртөө.

 Эрэмдэг бэетэй байбашье, эрдэм мэдэсэ шудалха ехэ зорилготой, урагшаа һанаатай залуушуул энэ чемпионадта ехэ эдэбхитэйгээр хабаадажа, саашадаа улам хүгжэхэ, дээдэ мэргэжэлтэй болохо хараатай.

Фото: egov-buryatia.ru/minobr