Ниигэм 2 dec 2020 263

«Аюулгүй мөөри» харалганай түгэсхэлэй шата Буряад Уласта үнгэрбэ

Буряад Уласай аймагуудай болон Улаан-Үдэ хотын эгээл эрхим һурагшад «Аюулгүй мөөри» гэһэн харалганай түгэсхэлэй шатада хабаадаба.

Жэлдээ эмхидхэгдэдэг мүрысөөндэ эдир инспекторнуудай 27 команда хаба шадалаа туршаба. Тэдэнэй тоодо коррекционно һургуулинуудай һурагшад орожо, бэрхэ байһанаа гэршэлээ.  Энэ жэлэй харалган харилсаагүй аргаар түрүүшынхиеэ болобошье, хабаадагшад бүхы арга боломжоёо харуулжа шадаа. Команда бүхэн хэдэн шатаһаа бүридэһэн хэмжээнүүдтэ хабаадажа, Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуулиин эдир инспекторнууд түрүүшын һуури эзэлээ. Эдэнэр Ород Уласай мүрысөөндэ Буряад Ороноо түлөөлжэ ошохо эрхэдэ хүртэбэ. Амжалта туйлагшадай команда «Добрый знак» гэжэ нэрэтэй байба.  Бабантын аймагай Багдаринай дунда һургуулиин суглуулагдамал  «Светофор» команда хоёрдохи һуурида гараа. Яруунын аймагай Нарһатын хоёрдохи һургуулиин «Светофорчики» команда гурбадахи һуури эзэлээ.

Бага наһанһаань харгын дүримүүдые һайн мэдэжэ, хадуужа абаһан үхибүүн саашадаа ехэ харюусалгатай харгын ябадалай хабаадагша болохонь лабтай», - гээд Буряадай харгын аюулгүй байдал сахилгын инспекциин мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ.

Фото: МВД РБ