Ниигэм 4 dec 2020 366

Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэд 2021 ондо тоологдохо

 2021 оной түрүүшын хахад жэлэй туршада Ородой Холбоото Уласта бага олзын хэрэг эрхилэгшэдэй тоо тодорхойлогдохо. Тиин Буряад Уласта мүн лэ экономикын һалбарида олзо оршотойгоор хүдэлдэг эмхинүүд тоологдожо, тэдэнэй тодорхой тоо баримтанууд элирүүлэгдэхэ. Мүнөөдэрэй байдалаар Буряадта бага болон дунда зэргын олзын хэрэг эрхилэгшэ 20 мянга табан зуун эмхин тоологдоно. Энэнь бүхы худалдаа-наймаанай эмхинүүдэй 59 % бүридүүлнэ. Хамтадаа 118 мянган хүн энэ һалбарида хүдэлнэ.

Тоо бүридхэлдэ абалгын хэмжээнэй ашаар эдэ эмхинүүдые саашань хүгжөөхэ, дэмжэхэ талаар зохид шиидхэбэринүүд абтаха түсэбтэй.  Энэ ушараар бага болон дунда хэмжээнэй олзын хэрэг эрхилэгшэд Госуслуги порталда, Росстадай интернет сүлжээндэ мэдүүлгэ үгэхэ ёһотой. Тоо бүридхэлдэ абалгын ажалай уридшалан дүнгүүд 2021 оной декабрь һарада гаргагдажа, 2022 оной июнь һарада томилогдохо. Экономикын талаар тоо бүридхэл табан жэлэй туршада нэгэ дахин эмхидхэгдэжэ, бүхы олзын хэрэг эрхилэгшэд хабаадаха уялгатай

Фото: yandex.ru