Ниигэм 3 dec 2020 337

​Буряад Уласай Тарбагатай аймагта шэнэ поликлиникэ нээгдэхэнь

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников барилгын ажал ошожо хараба. Түсэбэй ёһоор, 2021 оной май һарада аймагай эмнэлгын газарай шэнэ байшан ашаглалгада тушаагдаха ёһотой юм. Һүүлэй мэдээгээр, барилгын ажалай хахадынь хэгдэнхэй.

Энэ байшанай барилга "Бурятпроектреставрация" гэһэн дүй дүршэлтэй, барилгын томохон эмхи эрхилнэ. Поликлиникын хуушан байшангуудай орондо мүнөө үеын эрилтэнүүдтэ харюусама гурбан шэнэ байшан баригдаха. Эмнэлгын газарай һуури табигдажа, халуун хүйтэн уһанай соргонууд хэгдээд байна. Үдэр бүри энэ барилгада 68 хүн ажаллана. «Хүдөө нютагуудые эрид хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй түсэлэй хэмжээндэ тус поликлиникэ баригдажа байнхай. Бүхыдөө 480 сая түхэриг гүрэнэй һанһаа һомологдобо.

Нютагай ажаһуугшад поликлиникын шэнэ байшанай барилга гуша гаран жэлэй туршада хүлеэһэн юм. Мүнөө болотор аймагай поликлиникэ үнэн алдарта шажантанай сүмын байшан соо байрлана. Аяар 1928 ондо баригдаһан энэ байшан һандаржа, үнинэй шэнэлэгдэхээр болонхой юм. Шэнэ поликлиникэ үдэрэй 200  гаран хүндэ эмнэлгын туһа хүргэжэ байха юм. 21 мянган ажаһуугшадтай аймагта энэ байшанай барилга амин шухала хэрэгтэй. Эндэ эмшэлгын олон таһагуудһаа гадна «Элүүр мэндын һургуули» гэһэн шэнэ түсэлэй түб эмхидхэгдэхэ. Мүн тиихэдэ, ажаһуугшадта түргэн туһаламжа үзүүлдэг таһаг нээгдэхээр түсэблэгдэнэ.

«Энэ жэлэй туршада ямар ажал эндэ хэгдэжэ дүүрэхэ ёһотойб гэжэ тодоруулбабди. Хэлсэһэн түсэбһөө хожомдонгүй, ажалаа ябуулха хэрэгтэй. Барилгын ажалда дүй дүршэлтэй мэргэжэлтэд болон эндэ хэрэглэгдэхэ эд бараан мүнөө дээрээ дуталданагүй» - гээд, Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников тэмдэглэбэ.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман