Ниигэм 3 dec 2020 599

​Буряадһаа зөөжэ гараха ушар улас дотор олошороо  

© фото: pixabay.com

Буряадай ниислэл хотын ажаhуугшад ондоо можо хизаар руу олоор зөөжэ ябана гэжэ Буряадай тоо баримтануудай албан мэдээсэнэ.

2020 оной январьhаа август хүрэтэр ниислэл хото руу 512 хүн нэмэжэ ерээ ха. Олонхинь улас дотороо зөөнэ гэжэ бүридхэгдэнэ. Эгээл ехээр Ивалгын, Тарбагатайн, Загарайн аймагуудта зон ажаhуудалаа hэлгэжэ ерэдэг байна.

Тиин ниислэл хотын ажаhуугшадай ондоо можо хизаар руу ябаха ушар шэнжэлэгдэнхэй.

Байгша оной 8 hарын дүнгүүдээр 1664 хүн Улаан-Үдэ хотоhоо гаража ябанхай. Мүн лэ эдэбхитэйгээр Зэдын, Захааминай аймагуудhаа зон зөөжэ ябана ха.   Хойто аймагууд мүнөө жэл 149 хүнөөр олон болоо гэжэ Буряадай тоо бүридхэлэй албан дуулгана. Хүн зоной иишэ тиишээ зөөхэ ушарнуудай тон ехэ шалтагааниинь гэхэдэ, экономическа байдал.

Ехэнхи ушарта залуушуул, дунда наhанай уладууд hайн салинтай ажал бэдэржэ можоhоо ондоо регионууд руу ябаха баатай. Жэшээлхэдэ Америкын Холбоото Штадуудта хэды олон буряад угсаатан ошонхой гээшэб? Тэндэ мүнгэ сохихошье, ажабайдалынь зохидхон. Солонгос гүрэндэ Буряадай залуушуул хэдэн жэлээрээ ажал хэнэ. Баhал мүнгэниинь hайн. Нютагтаа экономическа хүгжэлтэнь hайн, салин хүлhэн ехэ, байдал болбосон түхэлтэй байбал хэн гэр бүлэеэ орхижо нютагhаа гаража ошохо hэм даа.

Фото: pixabay.com