Ниигэм 3 dec 2020 377

​Декабриин 3-да мэдэгдээгүй сэрэгшын үдэр Ород гүрэндэ тэмдэглэгдэнэ

© фото: ok.ru

Декабриин 3-най үдэр Владимир Путинай зарлигаар мэдэгдээгүй сэрэгшын үдэр гээд нэрлэгдээ hэн.

Энэ үдэр Улаан-Үдэ хотодо Эсэгын дайнда унаhан баатар сэрэгшэдэй хүшөөдэ баглаа сэсэгүүд табигдаа.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда 4 сая үлүүтэй сэрэгшэд hураггүй үгы болоhон гээд хэлэгдэдэг. Буряадhаа Эхэ ороноо хамгаалхаяа 120 мянган хүн ошоhон, тэдэнэй 12 мянганай хуби заяан мэдэгдээгүй.

Энэ үдэр хадаа юунhээ hабагшалан эхилнэб гэхэдэ, 1966 оной декабриин 3-да Ленинградска шоссейн 41-дэхи километртэ Москва шадархи байлдаанда фашис дайсадые бута сохиhоной 25 жэлэй ойдо зорюулагдажа мэдэгдээгүй, нэрэгүй үлэшэhэн сэрэгшэ хамтын булашаhаа Кремлиин хажууда абаашагдажа хүдөөлүүлэгдээ hэн. Энэ ушарhаа хэншье, юуншье мартагдаагүй гэжэ эндэhээл хэлэгдэдэг юм. Манай Улаан-Үдэ хотодо Эсэгын дайнда унаhан баатар сэрэгшэдэй хүшөөгэй дэргэдэ баглаа сэсэгүүд табигдаа. Удаань хотын 1-дэхи дунда hургуулида Эрэлхэг зоригой хэшээл үнгэрөө. Хэшээл баhал декабриин 3-най үдэртэй дашарамдуулагдажа, бэдэрэлгын "Рысь" бүлгэмэй ударидагша Владимир Ефремов болон Афган дайнай ветерануудай эблэлэй түрүүлэгшэ хоёр hурагшадта бэдэрэлгын ажал, дайн тухай хөөрэжэ үгөө. Буряадай «Рысь» бүлгэмэй бэдэрэлгын ажал тухай баримтата кино харуулагдаа.

Хэды олон сая сэрэгшэд байлдаанай газарнуудта унажа, хари ороной шоройгоор хушагдажа, наhа барааб даа. Мүнөө бэдэрэлгын ажалнууд ябуулагдана, теэд бултыень олохоор бэшэ гэжэ мэдээтэй ха юм даа. Харин тэрэ муухай дайн тухай хүн бүхэмнай hанажа ябабал, түүхэ дабтагдахагүй.

 

Фото: ok.ru