Ниигэм 1 dec 2020 174

​Ниигэмэй олзын хэрэг эрхилэгшэдэй түсэлнүүдые Улаан-Үдэ хотодо тэмдэглэбэ

Социальна шэглэлээр ажал ябуулдаг олзын хэрэг эрхилэгшэдэй түсэлнүүд харагдажа, эрхимүүд элирүүлэгдэбэ. Бүхэроссиин энэ конкурс жэл бүри эмхидхэгдэдэг юм. Ниигэмэй талаар олзын хэрэг эрхилжэ, олониитэдэ hайн хэрэг хэжэ, хажуугаарнь мүнгэ үшөө олоно ха юм. Эндэ түрүүлhэн зон дүй дүршэлөөрөө хубаалдана, амаршалгануудые болон бэлэгүүдые абана.

"Социальна олзын хэрэг эрхилэлгэ гээшэ мүнөө сагта ехэ хэрэгтэй", - гэжэ Буряадай үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай сайдай орлогшо Алексей Оловянников хэлэнэ.

Эрэмдэг бэетэй зониие дэмжэхэ удхатай түсэлнүүдэй дундаhаа Светлана Будашкеевагай ажал тэмдэглэгдээ. "Мастерские Аватара" гээд нэрлэгдэhэн проект соо хүүгэдэй коворкинг, эрэмдэг бэетэй үхибүүдые hургаха талаар ажал ябуулагдана. "Ухаатай hургуули" гэhэн проект мүн лэ тэмдэглэгдээ.

Энэ мүрысөөндэ шалгарhан зондо дипломууд болон бэлэгүүд барюулагдаа. Социальна талаар hонин дурадхалнуудтай зон өөрын бизнес зохеожо хүдэлхэ аргатай. Ниигэмэй олониитэ мүнөөдэрэй талаар шухала асуудалнуудай нэгэн болонхой. Хүдөөгэй зониие нэгэдүүлhэн удхатай проект олоной анхарал татаба.

Хүдөөдэ ажаhуудаг зонтой ажал ябуулха, бэеын элүүр энхые сахиха талаар проектнууд ехэ хэрэгтэй байна гээд эмхидэгшэд тэмдэглэнэ.