Ниигэм 4 dec 2020 291

Ниигэм хамгаалгын талаар Буряад Уласай эрхим эмхинүүд

«Ниигэмэй талаар эрхим Ород Уласай эмхин» гэһэн Бүхэроссиин харалганай можо нютагууд хоорондын шатада амжалта туйлагшад тодорбо.

 Буряад Улас дотор энэ шэглэлээр ажал ябуулжа, зондо ниигэмэй талаар туһаламжа үзүүлдэг эмхинүүд, байранууд энэ харалганда хабаадажа, алишье сагта ажаһуугшадта туһатай байһанаа дахин харуулба. Хамта дээрээ уласай харалганда 22 мэдүүлгэ үгтэжэ, эгээл эрхимүүд удаадахи шатада гараба.

 Амжалта туйлагшадай тоодо Хурамхаанай аймагай хүүгэдэй болон  Хяагтын аймагай «Добрый» түбүүд оробо. Эдэнэр Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын талаар яаманай мэдэлдэ ородог гээд хэлэлтэй.

 Уласай харалганда амжалта туйлаһан эмхинүүд саашада Бүхэроссиин харалганда хабаадаха эрхэтэ хүртэбэ.

Фото: egov-buryatia.ru/minsoc