Ниигэм 4 dec 2020 352

​Буряадай аяншалгын түсэлнүүд түрүүшүүлэй тоодо

© фото: Буряад Уласай аяншалгын яаман

Екатеринбург хотодо декабриин 8-10 үдэрнүүдтэ эмхидхэгдэхэ “Russian Event Awards-2020” гэһэн гүрэнэй шанда хүртэхын түлөө Буряадай гурбан түсэл оруулагдаа.

мар бэ даа баяр ёһололдо гү, али үйлэ хэрэгтэ зорюулагдаһан хэмжээ ябуулганууд аяншалагшадые олоор һонирхуулдаг заншалтай. Заримашуул зорюута ерэжэ, хэмжээнтэй танилсана.

«Russian Event Awards-2020» гэһэн урилдаанда 59 можо хизаарнуудай 257 ажалнууд дурадхагдаа. Буряад Улас жэл бүри тус конкурсдо хабаадажа, бүтээгдэһэн онсо илгаатай үйлэ хэрэгүүдэй түсэлнүүдээрээ хубаалдана. Урда жэлнүүдтэ “Буузын баяр”, “Шэдитэ Сагаалган” гэхэ мэтэ хэмжээ ябуулганууд үндэр сэгнэлтэдэ хүртэһэн байна гээд һануулая.

Мүнөөшье жэл һүүлшын финальна шатада Буряадай гурбан түсэл оруулагдаа. “Талын нүүдэлшэн” гэһэн этнокомплекс өөрын тусхай түсэл бэлдээ. “Бэшүүр һууринай эгээл ута гудамжаар аяншалга” урилдаа эмхидхэгшэдые гайхуулаа. “Спортын талаар аяншалгын үйлэ хэрэг” гэһэн шэглэлээр Буряадта болоһон эхэнэрнүүдэй дунда дэлхэйн чемпионат урилдаанда дурадхагдаа.

Илалта туйлагшад декабриин 8-10 үдэрнүүдтэ эли болохо.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряад Уласай аяншалгын яаман