Ниигэм 4 dec 2020 597

Шэнэ үбшэн аргада ороно гү?

В. Ангаповай нэрэмжэтэ түргэн туһаламжын больница манай Буряад Уласаймнай элүүрые хамгаалгын һалбариин тон ехэ эмхинүүдэй нэгэн болоно. Коронавирус үбшэндэ халдаһан зониие аргалха тусхай таһаг тэндэ богонихон сагай хугасаада эмхидхэгдээ. Эгээл тэрээн тухай тус эмнэлгын газарай ахамад эмшэн Дамбинима САМБУЕВТАЙ утаһаар холбожо хөөрэлдэбэбди

В. Ангаповай нэрэмжэтэ түргэн туһаламжын больница манай Буряад Уласаймнай элүүрые хамгаалгын һалбариин тон ехэ эмхинүүдэй нэгэн болоно. Коронавирус үбшэндэ халдаһан зониие аргалха тусхай таһаг тэндэ богонихон сагай хугасаада эмхидхэгдээ. Эгээл тэрээн тухай тус эмнэлгын газарай ахамад эмшэн Дамбинима САМБУЕВТАЙ утаһаар холбожо хөөрэлдэбэбди.

- Дамбинима Нимацыренович, covid-19 үбшэнэй тараһаар манай эмшэд үдэр һүнигүй ажалдаа байдаг болонхой. Халдабарита үбшэнтэй тэмсэжэ байһан хүдэлмэришэд тухайгаа хөөрэжэ үгыт.

- Мүнөөдэрэй байдалаар дээдэ мэргэжэлтэй 186 эмшэд болон 375 бусад ажалшад эндэмнай хүдэлнэ. Үбшэлһэн зонойнгоо олошорходо, эдэ зондоо туһаламжа болгожо, үшөө 35 эмшэдые, мүн 38 эмнэлгын ажалшадые абаһан байнабди.

- Хандагшад олошорһоор гү?

- Үбдэһэн ба эдэгэһэн зонойнгоо тоо саг үргэлжэ хинажа, шалгажа байнабди. Жэшээлхэдэ, нэгэ үдэрэй туршада 150 хүн хандадаг. Харин эдэгэһэн зоной тоо оройдоол дунда зэргэнь үдэрэй 35 хүндөө хүрэдэг юм. Гэхэ зуура, зарим үдэрнүүдтэ 300 гаран хүн хандаа ааб даа. Тиимэһээ эмшэднай бэеэ гамнагты, арга шадалтайл һаа, гэрһээ бү гарагты гэжэ гуйна ха юм. Үбшэнтэнэй нэгэ доро олошорходо, манай ажалшадта хүшэр болодог. Байгша оной октябриин 13-һаа ноябриин 25 болотор манай эндэ 827 хүниие халдабарита үбшэнһөө аргалаад байнабди. Эдэ зоной ехэнхи хубинь 65-һаа дээшэ наһатай зон юм. Энэ жэлэй туршада covid-19 үбшэнтэй тэмсэжэ, эмшэднай яһала дүршэлтэй болоо гэхэ байнаб. Үбшэлһэн хүниие дунда зэргээр хоёр долоон хоногой туршада аргалнабди. Тиигэбэшье, хүн бүхэнэй бэеын тамир ондо ондоо ха юм даа. Зарим зон хэдыхэн тарилга абаад лэ эдэгэхэ, харин зариманиинь ехээр ядаржа, зүдэржэ эдэгэнэ.

Манай больницада хандаһан зоной 97 хуби ниислэл хотымнай ажаһуугшад, харин үлөөшэ гурбаниинь хүдөө аймагуудһаа ерэһэн зон.

- Эмнэлгын хэрэгсэлнүүд, эмүүд дуталдана гү?

- Үбшэлһэн зондо уулгадаг эм дом яһала ехээр нөөсэлөөтэй юм. Ноябриин 25-да манай больницада түргэн туһаламжын шэнэ авто-унаа бэлэглээ. Энэ автомашина манай ажалшад үнинэй хүлеэгээ. Шэнэ унаатай болоһон жолоошоднай энэ бэлэгтэнь баяртай байна. Зарим үдэрнүүдтэ үбшэлһэн зоной хандалганууд олоор ороно гэжэ хэлээ һэмби. Эдэ зоноо шэрэхэ унаа болон ажалшадшье дуталдаха саг болодог. Өөһэдын мэдэлэй шэнэ машинатай болоһондоо би өөрөөшье ехэ баяртай ябанаб. Үбшэнтэниие шэрэхэ асуудалнуудаа түргэн сагай болзорто шиидхэхэ аргатай болобобди. ООО «Автодом» бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ Иван Сергеевич Пашинский Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Сергей Георгиевич Пашинский хоёрто энэ бэлэгэйнь түлөө баярые хүргэнэбди. Энэ хэсүү сагта бидэндээ туһалжа, эбээн тэдхэжэ байхадань, манай ажалшад урматайшье болоно. Эдэ зондоо элүүр энхые, саашанхи ажалдань үндэр амжалтануудые хүсэнэбди!

- Юрын зондо ямар зүбшэл үгэхэ байнабта?

- Халдабарита ханяаданда нэрбэгдэхэгүйн тулада юрын ариг сэбэрэй дүримүүдые сахиха хэрэгтэй гэжэ үдэр бүри хүн зондо ойлгуулжа, һануулжа байха хэрэгтэй. Гараа сабантай уһаар һайнаар угаажа байгты. Илангаяа олоной, ниитын газарнуудаар ябаад ерэхэдээ, гараа спиртээр арилгаха хэрэгтэй. Мүнөө гар хүлөө арилгадаг элдэб бодосууд наймаанда бии болонхой. Хоёрдохёор, хүн зонтой харилсахадаа, 1,5 – 2 метр зайтай байха юм. Хаанашье ябахадаа, ама хамараа бүглөөд ябагты. Хоёр-гурбан сагай үнгэрхэдэ, тэрэнээ хаяжа, һэлгэжэ байха хэрэгтэй. Муухай гараараа ама хамараа бү носогты, нюдэндөө хүрэжэ баһал болохогүй. Хэрбэеэ бэеынгээ тамир муу гэжэ һэжэглэбэл, ажал хүдэлмэридөө гарангүй, гэртээ үлэхэ хэрэгтэй. Халууржа, ханяажа эхилээ һаа, эмшэдтэ хандаха юм. Энэл юрын дүримүүдые һайнаар сахижа байбалтнай, энэ үбшэ түргөөр дарахабди гэжэ һананаб. - Хүндэтэ нютагаархид, эмшэдэй үгэһэн заабаринуудта асари ехэ харюусалгатайгаар хандажа, һэргылэмжын болон ариг сэбэрэй дүримүүдые сахяад ябахыетнай уряалнаб!

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: БСМП-гэй сайтhаа абтаһан гэрэл зурагууд