Ниигэм 4 dec 2020 326

​Буряад Уласта Суурхайта нуур хүрэтэр ошоһон харгы һэльбэн шэнэлэгдэнэ

Энэ харгын заһабарилга 2021 ондо дүүрэхэ. Эдэ үдэрнүүдтэ Буряад Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников барилгын ажал шалгажа, аймагай захиргаанай түлөөлэгшэдтэй ажалай зүблөө үнгэргэбэ.

Үнгэрһэн жэлдэ Ородой Холбоото Уласай аяншалгын яаман болон Буряад Уласай Засагай газарай хоорондо тусхай хэлсээн баталагдажа, Сурхайта нуур руу ошоһон зам һэргээгдэжэ эхилээ. Энэ хэрэгтэ 567 сая түхэриг гүрэнэй һанһаа һомологдобо. Оройдоол 14 модо утатай харгын заһабарилгада иимэ ехэ мүнгэн шэглүүлэгдэбэ.

«Түсэбэй ёһоор энэ харгын барилга хоер жэлэй туршада үргэлжэлхэ. Мүнөө болотор ехэнхи ажалынь хэгдээд байна. Ерэхэ жэлэй туршада шэнэ харгы асфальтаар хушагдажа, ашаглалгада тушаагдаха юм» - гээд, Буряад Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников хэлэбэ.

Хэлсээнэй ёһоор энэ харгын барилга дээрэ табан видеокамера тодхоотой. Тиимэһээ хүн бүхэн интернээдэй аргаар барилгын ажал хинажа, хаража байха аргатай.

Нэмэжэ хэлэхэдэ, Сэлэнгын аймагай захиргаан Темниг болон Первомайский тосхонууд хүрэтэр ошоһон харгынуудые заһаха түсэбтэй. Харгы заһабарилгын жасаһаа мүнгэ шэглүүлхын тулада, аймагай захиргаанай мэргэжэлтэд хэрэгтэй дансануудынь бэлдэжэ эхилэнхэй. 

«Аюулгүй болон һайн шанартай харгынууд» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ 2021 ондо  Монголой хилэ руу гараһан харгы шэнэлэгдэхэ. Түсэбэй ёһоор, 30 километр харгы зам заһабарилагдахаар хараалагдана.

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ