Ниигэм 7 dec 2020 598

​Тахал үбшэнэй үедэ ама, хамараа бүглэнгүй ябаһан зониие элирүүлхэ ажал Буряадта ябуулагдана

© фото: Буряад Уласай Транспортын яаман

Буряад Уласай транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахын яаманай мэргэжэлтэд Буряадай харгын аюулгүй байдал сахиха албантай хамтаран, саг үргэлжэ хиналтын ажал ябуулна. Эдэ үдэрнүүдтэ хото хоорондын автобус болон таксинууд шалгалта гараба.

Декабриин 2-то Улаан-Үдэ хотын түмэр замай буудалһаа хүдөө аймагууд руу ошодог 5 автобус шалгагдаба. Мүн тиихэдэ эндэхи талмай дээрэ зогсодог таксинууд баһал хинагдаа. Тэрэнэй дүнгүүдээр, унаагай жолоошод болон юрын эрхэтэд баг хэрэглэхэ гурим эбдээгүй, һэргылэмжын ёһо дүримүүдые сахяад ябана гэжэ элирүүлэгдэбэ. Буряад Уласай транспортын яаман манай нютаг дэбисхэртэ тахал үбшэнһөө һэргылхын тулада иимэ ажал ябуулна.

Байгша оной апрелиин хоёрто Ородой Холбоото Уласай Засагай газар онсо байдалай үедэ эрхэтэдэй дунда журам сахиха тусхай дүримүүдые баталһан юм. Тэрэнэй ёһоор, манай эрхэтэд хуулиин эрилтэнүүдые сахижа, ариг сэбэрэй дүримүүдые дүүргээд ябаха зэргэтэй. Энэ хадаа манай бултанаймнай элүүр мэндые хамгаалхын түлөө хэгдэнэ гээд мэргэжэлтэд дахин һануулба.

Ариг сэбэрэй эрилтэнүүдые сахингүй, ама хамараа бүглэнгүй ябаһан эрхэтэдтэ мянганһаа 30 мянган түхэриг хүрэтэр яла ашагдажа болохо юм. Тиимэһээ хүн бүхэнмнай хуулиин эрилтэнүүды сахяад ябаха гэжэ найдагдана.

 

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Транспортын яаман