Ниигэм 7 dec 2020 474

​«Эрхим багша-2020»: шэнэ шата

© фото: Анна Огородник

Байгша оной декабриин 14-16-ай үдэрнүүдтэ буряад хэлэн болон уран зохёолой багшанарай заншалта урилдаан үнгэргэгдэхэнь. Мүнөө жэл тус хэмжээ ябуулга шэнэ шатада гараба гэжэ тэмдэглэхэ шухала.

Юуб гэхэдэ, бултанда мэдээжэ шалтагаанаар ZOOM гэһэн платформо дээрэ онлайн-түхэлөөр үнгэргэгдэхэ. Зүгөөр тон шухалань гэхэдэ, урилдаанай хилэнь үргэдхэгдэбэ: Буряад Уласай багшанарһаа гадна хүршэ можо нютагуудаймнай – Эрхүү можын болон Үбэр Байгалай хизаарай мэргэжэлтэд хабаадаха юм.

Тиимэһээ буряад хэлэн болон уран зохёолой багшын ажал хүндэтэй болгохо, бэлигтэй багшанарые элирүүлхэ, дэмжэхэ болон урмашуулха, эрхим дүй дүршэл дэлгэрүүлхэ зорилготой тус урилдаан можо нютагууд хоорондын хэмжээндэ гарахадаа, түрэл хэлэеэ сахин хүгжөөхэ хэрэгтэ горитой нүлөө үзүүлхэ бшуу. Эб хамта оролдожо, ургашаа хамта жүдхэхэдөө, анханһаа ехэ хүсэтэй байхамнай дамжаггүй.   

Урилдаанай эмхидхэн байгуулагшад - Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман, Буряадай Улас түрын багшанарай колледж,  мүн Буряад хэлэн болон уран зохёолой багшанарай эблэл гэжэ һануулая.

Автор: Дарима ЦЫБИКДОРЖИЕВА

Фото: Анна Огородник