Ниигэм 7 dec 2020 540

Һайн дураараа туһалагшадые Буряадта шагнаба

Һайн дуратанай үндэһэн үдэр Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов бүхэроссиин шангуудые барюулба.

 #МыВместе бэе бэедээ туһаламжын бүхэроссиин түсэлые бэелүүлгэдэ хубита оруулһанай түлөө” медальнуудаар эдэбхитэн шагнагдаһан байна. Алексей Цыденовай тэмдэглэһээр, муухай һүжэрһэн үбшэнтэй тэмсэлгэдэ тэдэнэй оруулһан хубита сэгнэшэгүй юм.

- Буряад Уласаймнай холо ойгуурхи нютагуудта муухай үбшэнтэй тэмсэхээ һайн дуратайшуул бодоһон байна. Мянга гаран хүн өөрын дураар, сагаа хайрлангүй, миинтэр орёо байдалда орогшодто туһа үзүүлһэндэнь баярламаар, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо хэлэһэн байна.

Засаг газарай тогтоолоор һайн дураараа туһалагшадай өөһэдын бэе махабад элдэб үбшэнһөө хамгаалагдаа. Тэдэ коронавируста нэрбэгдэбэл, страхованиин мүнгэн туһаламжада хүртэхэ.

СOVID-19 Буряадта эхилһэнэй удаа волонтёрнуудай тоо дээшэлжэ, үндэр наһатайшуулда, элүүрые хамгаалгын хүдэлмэрилэгшэдтэ туһаламжа үзүүлжэ эхилээ. Тэдэ эдеэ хоол, эм дом зөөгөө. Мүн тиихэдэ өөһэдын хэрэг эрхилэгшэд буянта хэрэгүүдые ябуулаа.

Буряад Уласай Засаг газарай түрүүлэгшын орлогшо Вячеслав Цыбикжапов энэ үдэр һайн дураараа туһалагшадтай уулзажа, үндэр шангуудые баһа барюулжа, амаршалаа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар