Ниигэм 7 dec 2020 383

​2020 оной декабриин 14-дэ - эрхэтэдые угтан абаха бүхэросссиин үдэр

© фото: Буряад Уласай мүнгэн һангай яаман

Декабриин 14-дэ үдэрэй 12 сагһаа үдэшын найман саг болотор арад зонтой уулзаха бүхэроссиин үдэр гээшэ. Энэ хэмжээ ябуулга России гүрэн соо эмхидхэгдэхэ.

Гүйсэдхэхы засаг зургаанай бүхы һалбаринууд үдэрэй 12 сагһаа үдэшын 8 саг болотор арад зонтой уулзажа, хандаһан асуудалнуудтань харюу үгэжэ туһалха ёһотой. Засагай дээдын тушаалтадһаа эхилээд, нютагай захиргаанай гулваанар ажаһуугшадаа угтажа, хөөрэлдэхэ ёһотой. Теэд COVID-19 халдабарита үбшэнэй дэлгэржэ байһан ушарһаа, нюур нюураараа уулзангүй, онлайн аргаар гү, али утаһаар харилсаха юм.

Буряадай мүнгэн һангай яаманда холбооной бүхы арганууд хэрэглэгдэхэ. Тиигэжэ видео-конференцхолбоон, видео холбоон, утаһаар холбожо, бэрхэшээлтэй асуудалнуудаа табижа, тодо харюу абаха аргатай байха. Энэ хэмжээ ябуулгын гол зорилгонуудай нэгэн гэхэдэ, арад зоной бэрхэшээлнүүдые, зобооһон асуудалнуудые, арад зон соо ямар шухала асуудалнууд табигдаһан тухай мэдэхэ гэжэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин иимэ тогтоол гаргаһан байна. Һонирхоһон асуудалнуудаар Буряад Уласай мүнгэн һангай яаманда иимэ хаягуудаар хандахадатнай болоно:

Буряад Улас, Улаан-Үдэ хото, Ербановай гудамжа, 7-дохи байшан.

Электронно хаяг: [email protected] 

Утаһанууд: 21-47-10,  +7 (3012) 21-22-90

 

 

Фото: Буряад Уласай мүнгэн һангай яаман