Ниигэм 7 dec 2020 691

Шэнэ жэлэй бэлэг ямар бэ?

Шэнэ жэлэй һайндэрнүүд дүтэлжэл байна. Энэ ушараар хүүгэдтээ, нүхэдтөө ямар бэлэг абажа үгэхэ асуудал гарана.

Тиин мүнөөдэрһөө эхилээд, декабриин 21 болотор Роспотреб-хиналтын мэргэжэлтэд  сэхэ утаһа байгуулжа, хүн зоной хандалгануудта харюу үгэхэеэ бэлэн.

 Шэнэ жэлэй бэлэгүүдэй болон тэдэнэй бүридэлдэ оруулагдаха амтатай чихэрэй шанар тухай тодорхой мэдээсэл 8 (3012) 41 02 88 - утаһаар хонходожо, абаха аргатайт   8 (3012) 41 24 44  - энэ утаһаар хонходобол хайшан гээд һайн шанартай бэлэг шэлэжэ абаха асуудалаар зүбшөөл абажа болоно.

Фото: yandex.ru