Ниигэм 8 dec 2020 1108

​Буряад хэлэнэй эрхим багша элирүүлэгдэхэ

© фото: Буряад Уласай Болбосоролой яаман

Заншалта болоһон нютаг можонууд хоорондын «Эрхим багша» гэһэн мүрысөөн Буряад Уласта соносхогдобо. Буряад хэлэнэй багшанарые дэмжэхэ, тэдэнэй эрхим дүй дүршэл элирүүлхэ урилдаан декабриин 14-дэ эхилжэ, гурбан үдэрэй туршада үргэлжэлхэ.

Буряад Уласта энэ мүрысөөн олон жэлэй туршада эмхидхэгдэнэ. Харин 2016 онһоо эхилжэ, уласхоороондын хэмжээндэ үнгэргэгдэдэг болоһон. Монгол, Хитад болон Буряад Уласай абьяас бэлигтэй буряад хэлэ бэшэгэй багшанар энэ урилдаанда хабаададаг юм. Энэ мүрысөөн хоёр жэлэй туршада нэгэ удаа эмхидхэгдэдэг. 2018 ондо үнгэрһэн мүрысөөндэ гадаадын гүрэнүүдэй олон багшанар хабаадаһан байна. Дэлхэй дүүрэн тараһан халдабарита тахал үбшэн эрхим багшанарые элирүүлхэ урилдаанай зохёон байгуулгада баһал нүлөө үзүүлбэ. Тиигэжэ уласхоорондын урилдаан онлайн хэбээр эмхидхэгдэхэ болобо.

Эмхидхэлэй хорооной гэшүүн, Буряадай багшанарай колледжиин буряад хэлэ бэшэгэй болон үндэһэн соелой факультедэй декан Баирма Лхасаранова энэ урилдаанай аша үрэнь сэгнэшэгүй, түрэл хэлэнэй хүгжэлтэдэ агуу ехэ үүргэтэй гээд тэмдэглэнэ.

«Аһан түрүүн буряад хэлэнэй бэлиг шадабаритай, эрхим дүршэлтэй багшанарые тодоруулха, багшын ажал суурхуулан дэмжэхэ зорилгонууд табигдана. Гэгээрэлэй һалбариин дүй дүршэлтэй мэргэжэлтэд урмашуулагдажа, багшын нэрэ хүндэнь дээшэлүүлэгдэхэ ёһотой» - гээд, Баирма Лхасаранова тэмдэглэнэ.

Уран бэрхэ багшанарай мүрысөөндэ эгээл эрхимүүдынь аймагай захиргаанууд шэлэжэ, энэ урилдаанда дэбжүүлдэг заншалтай.

Урилдаанай дүримүүд хубилаагүй, хуушан хэбээрээ үнгэргэгдэхэ. Гансал  ZOOM платформо дээрэ онлайн аргаар ябуулагдаха болоно. «Хэшээл», «Нээмэл хэшээл», «Хэшээлһээ гадуур хүдэлмэри» болон «Эрдэм ухаанай сайдтай хөөрэлдөөн» гэжэ дүрбэн шата байха юм. Энээнһээ уламжалан, дүнгүүд согсологдожо, һүүлшын шатада дүрбэн багшанар шэлэгдэхэ.

Мүрысөөнэй дүнгүүд декабриин 16-да соносхогдохо. Уласхоорондын багшанарай урилдаанда оролсожо, эрхим багшанарай тоодо ороһон эрхэтэд Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай шагналда хүртэхэ юм.

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Болбосоролой яаман