Ниигэм 8 dec 2020 376

​Буряадай элитэ эрдэмтэн Саян Балдановай 85 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан конференци эмхидхэгдэхэнь

© фото: cbs-kyren.bur.muzkult.ru

Буряадай элитэ эрдэмтэн, хэлэ бэшэгэй доктор, профессор, буряад уран зохёолой мэдээжэ шэнжэлэгшэ Саян Жимбиевич Балдановай 85 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан уласхоорондын эрдэмэй конференци декабриин 10-12-то үнгэргэгдэхэнь. «Сибирь - единое фольклорно-литературное полиэтническое пространство» гэжэ олон гүрэнэй хабаадалгатай конференци хоёр үдэрэй туршада Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулида онлайн аргаар эмхидхэгдэхэ.

Мэдээжэ, бэлиг шадабаритай профессор Саян Жимбиевич Балдановай уран зохёолой шэнжэлэлгэдэ үлээһэн горитойхон хубитань сэгнэшэгүй. Тэрэнэй эрдэм шэнжэлэлгын болон зохёохы замай үрэ дүнгүүд эндэ зүбшэн хэлсэгдэхэ юм. Сибириин арад түмэнэй үндэһэн уран зохёолой мүнөөдэрэй байдал болон анханайнь заншалнууд, Сибириин арадуудай мүнөө үеын уран зохёолдо үльгэр домогуудые болон арадай аман зохёол хэрэглэлгэ, үндэһэтэнэй удха зохёолой болбосорол: асуудалнууд ба саашанхи хүгжэлтэ, Сибириин арад түмэнэй уран зохёолдо дэлхэйн дүрэ зураг харуулга гэһэн дүрбэн томо сэдэбүүдтэ зорюулагдаһан шэнжэлэлгэнүүдэй элидхэлнүүд эндэ хэгдэхэ.

Ородой Холбоото Уласай болон гадаадын гүрэнүүдэй эрдэмтэд, һуралсалай эмхинүүдэй багшанар, эрдэм шэнжэлэлгын эмхи зургаануудай мэргэжэлтэд, үндэһэн хэблэлнүүдэй түлөөлэгшэд, оршуулагшад болон оюутад энэ  конференцидэ хабаадаха юм. Эрдэмэй конференциин удаа, эндэ хэгдэһэн элидхэлнүүд согсологдожо, хэблэгдэхээр түсэблэгдэнэ гээд, эмхидхэлэй хороон дуулгана.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: cbs-kyren.bur.muzkult.ru