Ниигэм 9 dec 2020 430

​Буряад Уласай Загарайн аймагта шэнэ һургуули баригдана

Багашуулай тэмдэглэhээр, хуушан байшанииньшье hайн юм ааб даа, гансал муунь гэхэдэ, тэрэнь бага, бултыень нэгэ дороо багтаанагүй. 450 hурагшадай hураха талмайтай шэнэ hургуулиин барилга Владимир Путинай үүсхэhэн "Болбосорол" гэhэн Үндэhэтэ программын hайгаар бэелүүлэгдээ. Бүхыдөө энэ хэрэгтэ 410 миллион түхэриг мннгэн шэглүүлэгдэhэн байна.

Мүнөөдөө үхибүүд шэнэ hургуули руугаа музейдэ ошоhондол ябанад. Шэнэ жэлhээ hаруул, гоё hайхан байшан соо hурадаг болохоёо хүлеэжэ ядан байна. Басагад, хүбүүдэй хөөрэhөөр, hургуули амаргүй томо, элдэб янзын оньhон түхеэрэлгэнүүд олон, кабинедууд уужам, жаргахабди гэнэ.

Һургуули 6 талмайhаа бүридэнэ, жэшээлхэдэ, эхин ангиин үхибүүдэй hураха таhалга бии, эдеэ хоолой газар, актово зал, номой сан, тамирай зал, эмшэлгын болон hуралсалай кабинедууд, захиргаанай тала мүн туhаламжын элдэб таhалганууд хараалагданхай. Гэхэ зуура, hуралсалда хэрэгтэй бүхы оньhон түхеэрэлгэнүүдээр дүүрэн хангагданхай. Гэртэхинэй тэмдэглэhээр, иимэ гоё hургуулида өөhэдөөшье дахин hураха дуратай байhанаа мэдүүлнэ. Гол анхарал эдеэ хоолой газарта табигдана. Хуушан hургуулидань үхибүүдые полуфабрикадаар хооллуулдаг hэн. Харин мүнөө байдал тад хубилжа, элдэб ондоо халуун эдеэн шанагдажа байха болобо гээшэ. Хэдэн олон энэ цехүүд соо шүлэн, салат, компот, амтан талхан гэхэ мэтэ бэлдэгдэхэ юм.

Доодо Тальсын hургуулиин захиралай орлогшо Светлана Волынкинагай хэлэhээр, шэнэ столово соо 220 үхибүүн нэгэ дороо хоол бариха аргатай. Хуушан соогоо арай гэжэ 60 хүниие багтаадаг hэмди, хэдэн ээлжээгээр эдеэлүүлдэг байгаабди гэнэ. Тэрэшэлэн шэнэ актово зал мүн лэ хүн зониие баярлуулаа. Мүнөө энэ уужам, hаруул зал соо элдэб зүжэгүүдээ табиха аргатай болобо гээшэ. Урда тээнь столово соогоол стол, hандайнуудаа ханада ябталжа, наада табидаг hэн. Үхибүүд ехэ амжалта туйлаха. Уласхоорондыншье фестивальнуудта хабаадажа туршаhан юм. Мүнөө иимэ зал харахадаа, хүүгэд нээрээшье ехэ баярлаха ёhотой.  Бүхыдөө энэ барилгада 10 миллион түхэриг шэглүүлэгдээ. Шэнэ hургуулидаа үхибүүд ганса hурахаhаа гадна, элдэб хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ, наадаха, конкурс, мүрысөө үнгэргэхэ, шэнжэлгын ажал ябуулха аргатай. Таhалгануудаараа ябахадаа, захирал Виктор Гомбоев ехэ түсэбүүдые бэелүүлхэеэ хөөрэнэ. Һуралсалай гуламта мүнөө үеын эрилтэнүүдтэ таарамаар баригдаhан хадаа, алишье hалбаряар ажал ябуулхаар гээшэ. Бүхыдөө "Һуралсал" гэhэн Үндэhэтэнэй проектын hайгаар улас дотор 2024 он болотор 11 hургуули баригдаха гэжэ хэлэгдэнхэй. 9-ниинь гурбадахи халаан үгы хэхэ программын гаршаг доро баригдана.