Ниигэм 10 dec 2020 361

Буряад Уласай «Журавушка» байшанай хүүгэдые Жабар Үбгэн амаршалаа

«НТВ телесубагтай Жабар Үбгэнэй аяншалга» гэһэн хэмжээн хэдэн жэлэй туршада Шэнэ жэлэй һайндэртэ зорюулагдажа үнгэрнэ. Бүхы зоной эгээл ехээр хүлеэдэг һайндэрэй урда ниигэмэй талаар тулюур байдалтай гэр бүлэнүүдтэ, үншэн үхибүүдтэ бэлэгүүдые тараажа үгөөд, барялуулха зорилготой НТВ каналай мэргэжэлтэд хэмжээ Ород Улас дотор эмхидхэнэ.

 Энэ удаа Улаан-Үдэ хотын «Журавушка» хүүгэдэй интернат-байшанда хүмүүжүүлэгдэдэг үхибүүд болон хүдэлмэрилэгшэд халуун амаршалгануудта хүртэбэ. 2020 ондо  сэхэ утаһаар харилсаан тогтоогдожо, тус хэмжээн үнгэрнэ. Тиимэһээ Москва хотын НТВ телесубагай одод,  Жабар Үбгэн манай хүүгэдые амаршалжа, бэлэгүүдые дамжуулба. Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын талаар яаманай хэблэлэй албанай мэдээсэһээр элдэб олон нааданхайнууд, амтатай бэлэгүүдһээ гадна радионяня хэрэгсэл болон эрэмдэг бэетэй хүүгэдэй бэеэ һорихо тусхайта тренажёрнуудые абаха хэрэгтэ үнэмшэлгэнүүд үгтөө.

Манай үхибүүд өөһэдынгөө удаа Шэнэ жэлэй багахан концерт наада бэлдэжэ, Жабар Үбгэниие баярлуулаа. ⠀

Фото: yandex.ru