Ниигэм 10 dec 2020 414

​Буряад Уласай Бэшүүрэй аймагта тамирай шэнэ байшан баригдаба

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

«Тамирай юртэмсэ» гэжэ нэрлэгдэһэн шэнэ байшанай барилга дүүрэжэ, ашаглалгада тушаагдахань. «Тамир – амидаралаймнай журам» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ энэ барилга ябуулагдана. Бүхыдөө 108 сая түхэриг гүрэнэй жасаһаа энэ хэрэгтэ һомологдобо гээд Буряад Уласай барилгын яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

Бэшүүр тосхоной тамирай байшан соо бассейн, сауна, барилдаашадай уужам танхим, һорилгын зал байха юм.  Эрэмдэг бэетэй зониие үргэхэ лифт тодхогдоод байна.

Барилгын ажал түсэбһөө ехээр хожомдожо хэгдээ. Тиигэбэшье барилгын тон шухала ажалнууд хүсэд дүүрэбэ. Энэ һарын туршада барилгашад дутуу дундануудаа усадхажа, дулаасуулгын, түймэр саралгын болон зайн галаар хангалгын тоног хэрэгсэлнүүды тодхожо дүүргэхэ юм.

Тамирай байшан 2020 оной август һарада ашаглалгада тушаагдаха ёһотой байһан юм. Теэд барилга эхилһэн ООО «Джи Ди Кей Инновационные Технологии» гэһэн эмхи ажалдаа ханалгагүйгөөр хандажа, хэлсэһэн түсэбөө дүүргэжэ шадаагүй. Энэ ушараар Буряад Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников барилгын ажал һайнаар хинахын тулада, барилгын яаманай мэргэжэлтэды тиишэнь эльгээбэ. Тиигэжэ, бэрхэшээлтэйгээр ябуулагдаһан барилга дүүрэжэ, жэлэй эхиндэ хүдөөгэй тамиршад шэнэ байшандаа орохонь.

 

 

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар