Ниигэм 11 dec 2020 1130

​Буряад Уласай Бэшүүрэй аймагта мал үүсэлхэ шэнэ цех нээгдэбэ

Хёлгын эрьедэ оршодог Буй тосхондо иимэ шэнэ үйлэдбэри нээгдэбэ. Зэргэлээд һууһан оршон тойронхи тосхонуудай ажаһуугшадта шэнэ цехэй хангалтанууд баһал үзүүлэгдэхэ гээд, Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

Декабриин 10-да нээгдэһэн мал үүсэлгын газар нэгэ үдэрэй туршада табан толгой үхэр гаргаха хүсэ шадалтай юм. Энэ түсэл ООО «Бичура лес» гэһэн үүлтэртэ мал үдхэдэг ажахын дарга Виктор Кабытовай үүсхэлээр бэелүүлэгдэбэ. Тэрэ хэдэн жэлэй туршада хальмаг үүлтэрэй мал үдхэжэ, шүлэ мяханайнгаа зарим хубииень гүрэнэй эмхи зургаануудта наймаалдаг. Һая болотор энэ ажахыда үхэр малаа үүсэлхэ өөрын газаргүй байһан.

Шэнээр нээгдэһэн цех мүнөө үеын эрилтэнүүдтэ гүйсэд харюусана. Эндэ бодо мал үүсэлхэ газарһаа гадна мяхаа хүргэхэ, хадагалха газарнууд эмхилээтэй. Үшөө тиихэдэ, энэл газарта мяхаа буйлуулха үйлэдбэри нээгдэхээр түсэблэгдэнэ. Тиимэһээ мал үүсэлхэ үедэ ветеринарна эрилтэнүүд һайнаар сахигдажа, амтатай бууза банша эндэ хэгдэдэг болохонь.

«Бидэ аймагайнгаа һургуули, хүүгэдэй сэсэрлигүүдые амтатай, һайн шанартай мяха шүлөөр ханганабди. Манай ажалшад үндэр эрилтэнүүдые урдаа табижа хүдэлдэг. Энэ олон зониие эдеэ хоолоор хангаха гээшэ харюусалгатай, манай хубида шухала ажал болоно. Тиимэһээ һайн шанартай хоол үйлэдбэрилхэ манай гол шухала асуудал юм», - гээд, Виктор Кабытов тэмдэглэнэ.

 Жэл бүри тус эмхидэ гүрэнэй тэдхэмжэ үзүүлэгдэжэ байдаг юм. Юундэб гэхэдэ, мяханай үүлтэрэй бодо мал үдхэдэг, жэл бүри малайнгаа тоо толгой олон болгожо байһан эмхинүүд иимэ туһаламжада хүртэхэ эрхэтэй. Мүнөө энэ ажахы 700 толгой малтай, тэдэнэйнь 250 толгойнь түрэхэ үнеэд гээд хэлэлтэй. Эндэхи үүлтэртэ мал гансал эндээ бэшэ, үшөө гадаадын гүрэнүүдтэ наймаан болоно.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ