Ниигэм 15 dec 2020 420

​Буряадай «Амта» бүлгэмэй хоол эгээл амтатай гэжэ элирүүлэгдэбэ

© фото: "Амта" бүлгэмэй гэрэл зураг

“Россиин 100 эрхим бүтээлнүүд” гэһэн бүхэроссиин хэмжээнэй урилдаанда Буряад Уласай эдеэ хоолой үйлэдбэриин эмхинүүд шалгарба. Тэдэнэй тоодо, шэхэртэй амтан зүйлнүүдые үйлэдбэрилдэг «Амта» гэhэн бүлгэм лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртэһэн байна.

 Мүрысөөнэй эмхидхэлэй хорооной гэшүүд «Байкальский метеорит» гэhэн буряад шэхэртэ дээдэ сэгнэлтэ үгэбэ. «Арахисовый Грильяж» гэжэ нэрлэгдэһэн шэхэр урилдаанай алтан лауреат болобо. Мүн лэ «Шоколадная картошка» - мүнгэн дипломантын шанда хүртэлсөө. Энээнhээ урда «Кедровый Грильяж» гэһэн шэхэр «Золотая сотня России» гэhэн мүрысөөндэ оролсожо түрүүлээ гээд тэмдэглэе.  Энэ хадаа Ородой Холбоото Уласай эгээл hайн эд бараан соо ори ганса шэхэр байгаа юм. Тиигэжэ Буряадаймнай «Амта» бүлгэмэй үйлэдбэрилһэн эдеэ хоол эрхим шанартай, эгээл амтатай байhанаа гэршэлбэ.

«Амта» гэhэн бүлгэмэй ахамад даргын орлогшо Юрий Рукавишников:

- Энэ шагнал хадаа манай ажалшадай аша габьяань болоно. Иимэ үндэр сэгнэлтэ абахадаа, бидэн урмашуулагдажа, үшөө бүришье амтатай, һайн шанартай эдеэ хоол зохеожо үйлэдбэрилхэбди.

Мүнөө «Амта» гэhэн бүлгэмэй ажалшад шэнэ жэлэйнгээ амтатай бэлэгүүдые бэлдэжэ байна. Манай ажаһуугшад «Амта» гэжэ дуулахадаа, һайн шанартай, амтатай хоол үйлэдбэрилдэг эмхи гэжэ мэдэдэг болонхой. Тус эмхиин бэлдэһэн шэнэ жэлэй бэлэгүүд үнэ сэнгээрээ илгаатай байбашье, досоонь заатагүй эгээл амтатай «Кедровый грильяж» гэжэ шэхэр олохот. Элдэб гоё үнгэтэй, томошье багашье хайрсагууд соо багсалаатай бэлэгүүдые «Амта» бүлгэмэй дэлгүүрнүүдтэ болон хотын бусад худалдаа наймаанай түбүүдтэ дурадхагдана.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: "Амта" бүлгэмэй гэрэл зураг