Ниигэм 15 dec 2020 389

​Буряад Уласта «Ангара» авиакомпаниин сэнгүүд хоёр дахин доошолбо

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Можо нютаг дотор авианиидэлгэ дэмжэхэ программаар 2021 ондо Буряад Уласай хойто аймагуудта «Ангара» авиакомпани хүнүүдые шэрэхэ ажалаа үргэлжэлүүлхэ.

Буряад Уласай Транспортын яаманда ниидэхэ мэдүүлгэ дэмжэгдэжэ, уласай бюджетһээ тэдхэмжэ үзүүлхэ тухай хэлсээн баталагдаа. Гэхэтэй хамта, 2019-2020 онуудта «Улаан-Үдэ – Нижнеангарск», «Улаан-Үдэ - Таксимо» шэглэлээр байгуулагдаһан замай программа болон авиабиледүүдэй сэн хубилгагдаагүй.

Буряад Уласай Засагай газар 2017 онһоо хойшо энэ замаар ажаһуугшадые самолёдоор шэрэлгэдэ тэдхэмжэ үзүүлнэ гээд һануулнабди.

- Улас дотор авиазамаар ябагшадай тоо дээшэлжэ, жэлэй 20 мянган хүн хүрэтэр самолёдоор ниидэнэ. Самоледой һууринуудай 75% шахуунь эзэлэгдэнэ. Тиихэдэ биледэй сэн 9-11 мянганһаа 5-6 мянган түхэриг хүрэтэр доошолоо, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников хэлэбэ.

Гэхэтэй хамта, «Ангара» авиакомпани «Иркутск – Нижнеангарск», «Иркутск – Таксимо» гэһэн шэглэлээр федеральна программын хэмжээндэ ниидэжэ эхилхэ юм.

Һаяын сагта авиакомпани биледүүдые худалдажа эхилхэ. Тодорхой мэдээсэл https://angara.aero сайтда абахаар.

 

Фото: Буряад Уласай Засагай газар