Ниигэм 16 dec 2020 457

Ород Уласта түймэрһөө һэргылэмжын шэнэ дүримүүд баталагдаа

2021 оной январиин 1-һээ Ород Уласта түймэрһөө һэргылэмжын дүримүүдтэ нэмэлтэнүүд оруулагдажа, хүсэндөө орохонь.

Хүдөө нютагуудта болон хотонуудта өөрын үмсын газартай зон, хорёо соогоо бог шорой галдахаяа болихонь. Тиин бусадшье ушараар хашаан соогоо гал түлихэнь хорюултай.

 Ородой Холбоото Уласай онсо байдалай талаар яаманай Буряад Уластахи таһагай мэргэжэлтэдэй тэмдэглэһээр:

Шэнэ дүримүүд тогтоогдобошье, тэрээндэ нэмэлтэнүүд оруулагдаа. Гэрэйнгээ газаа амаржа, мяха шаража болон бусад хоол гал дээрээ бэлдэхэ болоо һаа зарим дүримүүдые заал һаа сахиха шухала".

Нэгэ метр үргэнтэй, 30 сантиметр гүнзэгы нүхэ малтажа, тэндэ гал түхеэрхэдэ болоно. Тэрэниие тойроод арбан метр газарта бүхы ногоо, ургамалнуудые эбтээхэ хэрэгтэй. Тиин гэр байрануудһаа 50 метр холо гал носоохо дүрим баталагдаа.

Эдэ дүримүүдые эбдэһэн хүн харюусалгада хабаадуулагдажа, 5000 түхэриг хүрэтэр яла түлэхэ болоно гээд тэмдэглэе.

Фото: yandex.ru