Ниигэм 16 dec 2020 430

​Буряад Уласай эмнэлгын газарнууд анханайнгаа гуримаар хүдэлжэ эхилбэ

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай эмнэлгын газарнууд анханайнгаа гуримаар хүдэлжэ эхилбэ. Декабриин 14-hөө эмнэлгын газарнуудта ковид үбшэнтэнhөө гадна түсэбэй ёһоор арга гараха эрхэтэндэ бүхы хангалтанууд үзүүлэгдэжэ эхилбэ.

Эмнэлгын газарта ороhон зон бэеынгээ халууниие хэмжүүлжэ, ариг сэбэрэй журам сахяад ябаха ёһотой. Ковид үбшэнтэнөөр хүн зоной харилсахагүйн тулада тусхай түсэбүүд зохёогдобо. Тэдэнэй ёһоор эмнэлгын газар ерэһэн зон хоёр ондоо үүдэнүүдээр орожо, гаража байха юм.

Эмнэлгын байшанай таhалга бүхэн соо агаар сэбэрлэдэг, гараа арюудхадаг тоног хэрэгсэлнүүд тодхоотой байха. Эндэ байһан эрхэтэд ама хамараа бүглэжэ, хүн зоной дундахи ниитын зай баримталжа ябаха уялгатай. Эмнэлгын газарта ерэхын тулада онлайн аргаар харилсажа, ээлжээндэ бэшэгдэхэ хэрэгтэй. Утаһаар хонходожо гү, али Госуслуги гэhэн Интернет сүлжээгээр харилсахада болоно.

- Халдабарита тахал үбшэн бага зэргэ номгоржо, эмнэлгын газарнуудай ажал дахин һэргээхэ шиидхэбэри Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов баталһан юм.

Халдабарита ханяаданһаа һэргылхэ вакцинын тарилга Буряад Уласта эхилэнхэй. Энэ ушараар тарилгын 27 түб эмхидхэбэбди. Хамагай түрүүн элүүр мэндын һалбариин ажалшад энэ тарилга абаха юм. Тэрэнэй удаа болбосоролой болон ниитын албануудай хүдэлмэрилэгшэдтэ тарилга табигдаха. Мүнөө уластамнай 200 хүниие халдабарита үбшэнһөө һэргылхэ вакцина асарагдаад байна, - гээд, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов дуулгаба.

Фото: pixabay.com