Ниигэм 18 dec 2020 415

​Шэнэ жэлэй хасуури хангай тайгадань бэлэг болгон орхиё

© фото: РАЛХ

Иимэ гаршагтай хэмжээ ябуулга Хэжэнгын аймагта соносхогдобо. Буряад Уласай ойн ажахын агентствын болон Худанай ойн ажахын мэргэжэлтэд шэнэ жэлэй урдахана һэргылэмжын ажалаа эхилбэ.

Хуули бусаар шэнэ жэлэй хасуури отолхо ушарнуудые сараха, хүн зондо түрэл дайдадаа ханалгатайгаар хандадаг болгохын тулада иимэ ажал ябуулагдана.

Нютагайнгаа байгаалида хохидол үзүүлхэгүйн тулада Худанай ойн ажахыһаа шэнэ жэлэй хасуури абахада болохо юм. Ойн ажахын ажалшад жэл бүри һайндэрэй урда, зайн галай утаһанууд доро ургажа, һаалта хэһэн модонуудые сабшажа, нютагаархидтаа наймаалдаг заншалтай. Мүн тиихэдэ ойн түймэр саралгын зүргэнүүдээр ургаһан нарһанууд баһал отологдожо, шэнэ жэлэй шэмэг болгогдодог.

Гансал тусхай хэлсээ баталһан олзын хэрэг эрхилэгшэд шэнэ жэлэй модонуудые наймаалха эрхэтэй юм. Хуули хазагайруулжа, модо отолһон эрхэтэд модон бүхэнэй түлөө 5000 түхэригэй ялада унаха юм. Тэрээнһээ гадна байгаалида үзүүлэгдэһэн хохидолоо харюулха ёһотой.

Тиимэһээ шэнэ жэлэйнгээ хасуури шэмэглэжэ, хүүгэдөө баярлуулха хүсэлтэй зон Худанайнгаа ойн ажахы ерэжэ, мүнгөө түлөөд абахадань болоно. Ой модо руу гаража, хуули бусын аргаар хасууринуудые сабшажа асархань хорюултай гэжэ мэргэжэлтэд үшөө дахин һануулна.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: РАЛХ