Ниигэм 18 dec 2020 451

​Буряад Уласта «Алас Дурнын гектар» 2600 хүн абанхай

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Энэ түсэлэй бэелүүлэгдэжэ эхилһээр оройдоол нэгэ жэл үнгэрхэнь. Иимэ аргаар газартай болоһон хүнүүдэй ехэнхи хубинь гэр байра бариха, аяншалга амаралгын газар түхеэрхэ, хубиингаа хүдөө ажахы хүгжөөхэ гү, али ондоо олзын хэрэг эрхилхэ зорилгонуудые табина. Харин эдэ зоной дунда бүришье һонин түсэбтэй зон байна ха. Жэшээлбэл, Улаан-Үдэ хотын ажаһуугша Михаил Андреевский сагаалса буудалгын клуб нээхэеэ шиидэжэ, Прибайкаалиин аймагай Турунтаево тосхондо газар абаба.

- Иимэ клуб нээхэ түсэб тархидам үнинэй байгша һэн. Эрхүүгэй можоор айлшалжа ябахадаа, анда нүхэдтэеэ сагаалса буудалгын клуб орожо, буугаар буудаабди. Тэрээнһээ хойшо энэ тамир намда ехээр һайшаагдажа эхилээ юм. Һүүлэй үедэ арад зонмнай байгаалидаа ханалгатайгаар хандадаг болонхой, олон ангуушад ан амита алангүй, сүлөө сагтаа сагаалса буудажа амарна. Энэнь намда баһал һайшаалтай. Тиихэдэ, аба эсэгэеэ дахажа ерэһэн эдиршүүлы сагаалса буудажа һургахабди. Мүнөөнэй залуушуул пейнтбол наадаха дуратай ха юм. Иимэ арга баһал эндэмнай байха. Мүнөө бидэ энэ газараа хоройлжо, шэнэ харгын барилга эхилээд байнабди. Һаяын сагта зайн гал татажа оруулхабди – гээд, Михаил Андреевский түсэбүүдээ хөөрэнэ.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар