Ниигэм 18 dec 2020 435

Улаан-Үдэ хотодо һонин нэрэнүүдтэй үйлсэнүүд бии болоо

Светлый микрорайондо Эсэгэ Ороноо хамгаалгын дайнай ветеран Намдык Цыбеновэй нэрэ шэнэ үйлсэдэ олгуулагдаа», - гээд хотын захиргаанай хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

Намдык Цыбенов «Эрэлхэг зоригой түлөө» гэһэн медаляар гурба дахин шагнагдаһан габьяатай. Ленинэй ордендо хүртэһэн хүн.

Забайкальский тосхондо Родная, Дорогая, Милая, Нежная, Ласковая гэһэн нэрэнүүд шэнэ табан үйлсэнүүдтэ үгтөө. ДНТ «Клён»-до Томские проезды 1, 2, 3, 4 гэһэн нэрэнүүдтэй үйлсэнүүд бии боложо, тусхайта картада оруулагдаба.

 Улаан-Үдэ хото шадархи нютагуудта ажаһуугшад өөһэдөө шэнэ үйлсэнүүдтэ нэрэнүүдые үгэхэ эрхэтэй. Тиин дурадхалнуудаа, мэдүүлгэнүүдээ  хотын захиргаанай архитектурын болон барилгын талаар хорооной мэргэжэлтэдтэ бариха ёһотой.

Фото: yandex.ru