Ниигэм 21 dec 2020 476

​Алтанһаа сэнтэй мэргэжэлтэн

© фото: Буряад Уласай элшэ хүсэнэй яаман

Юрий Ламажапович Унтанов  нэгэдэхи ТЭЦ-эй эрхим мэргэжэлтэдэй нэгэн юм. Тэрэ ниислэл хотыемнай дулаагаар хангадаг эгээл томо ууралай тогооной түхеэрэмжэнүүдые заһадаг хамагай бэрхэ мэргэжэлтэн.

Номгон даруухан зантай Юрий Ламажапович 36 жэлэй туршада энэ ТЭЦ-тэ ажаллана. Асари томо байшангууд, хөө тортог, замхашагүй шууяан болон уурал манан соо үдэр бүриин туршада энэ хүн ажаллана. Тиигэбэшье жэлһээ жэлдэ, хара эртээнһээ хотын гудамжануудай һэреэдүй байхада тэрэ яаралтайгаар ажал руугаа алхалдаг юм. Мүнөөшье Юрий Ламажапович түрэл цехэйнгээ шууяан соо бидэнтэй хөөрэлдэбэ.

Элшэ хүсэнэй һалбарида бэрхэ мэргэжэлтэн ямаршье алтанһаа сэнтэйгээр тоологдодог. Эдэ зонмнай саанаһаа түмэр түдэгэдэ дуратай, ямарханшье гэнэ усал богонихон болзорто усадхаха шадабаритай гээд, хамта хүдэлдэг нүхэдынь хөөрэнэ.

- Бүхы наһандаа эндэ ажаллажа, уурал тогооной цех минии хубида түрэл болоо юм байна. Наһанайнгаа амаралтада гарахадаа, яажа байха юмбиб гэжэ һанагшаб. Эндэхи түмэр түдэгын шууяанда дадашоо юм гүб? Апрель һараһаа эхилжэ, үбэлэй дулаасуулгын хаһада бэлдэжэ эхилнэбди. Энэ халуун тогооной носоодүй байхада бүхы ажалаа дүүргэхэ хэрэгтэй ха юм. Эндээл байхадаа хүн зондо туһатай хүнби гэжэ һанагшаб. Залуухан хүбүүн ажалда орожо ерэхэдэм, Виктор Александрович Данилов намай дахуулжа бүхы юумэндэ һургаа бэлэй. Тэрэ шэнэ хүнэй ерэхэдэ, мэргэжэлэйнгээ шадабари нюусануудта бултыень һургаха гэжэ оролдогшо. Энэ хүнэй аша туһа, заабаринуудые хэзээдэшье мартахагүйб. Мүнөөшье залуухан хүбүүдэй ажалда орожо ерэхэдэнь, өөрынгөө багша шэнгеэр тэдэндээ хандажа, дүй дүршэлдэнь һургаха гэжэ оролдоноб. Залуу мэргэжэлтэдэй хэжэ ябаһан ажалыень һайнаар сэгнэжэ, урмашуулха хэрэгтэй.  Үнэндөө энэмнай эгээл шухала юумэн гэжэ тоологшоб. Өөрынгөө һүүлдэ бэрхэ, шадабаритай хүбүүдые бэлдээд орхихо хэрэгтэй. Минии багша иигэжэл хэлэгшэ һэн. Хамта хүдэлдэг зонойнгоо дунда нэрэ хүндэтэй болохын тулада олохон жэлнүүд хэрэгтэй, харин нэрээ хухалха гэбэл агшан зуура ха юм даа. Минии наһан энэл түмэр түдэгын ханхинаан доро, халуун хүйтэн уһанай соргонуудай дундал үнгэрбэл даа. Бэшэ юу хөөрэхэбиб. Хотын гэрнүүдые дулаахан байлгаха манай уялга ха юм, - гэжэ Юрий Унтанов хэлэбэ.

ТГК-14 бүлгэмэй ударидагшад Юрий Ламажаповичай ажал үндэрөөр сэгнэжэ, элшэ хүсэнэй һалбариин эгээл эрхим мэргэжэлтэдэй нэгэн гээд тоолодог юм.

Юрий Ламажапович «Ажалай габьяагай түлөө» орденоор шагнагданхай.

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай элшэ хүсэнэй яаман