Ниигэм 21 dec 2020 412

​«Һургуули манай хамтын гуламта» гэһэн интернет-мүрысөөн Буряадта соносхогдобо

© фото: Буряад Уласай Болбосоролой яаман

Буряад Уласта «Һургуули манай хамтын гуламта» гэhэн интернет мүрысөөн соносхогдобо. Тус мүрысөөн байгша оной декабриин арбан табанhаа эхилжэ, ерэхэ жэлэй февралиин 1 болотор үргэлжэлхөөр хараалагдана.

Һурагшадаа журамтай болгожо, болбосоролой һалбариин хүдэлмэрилэгшэдэй болон багшанарай нэрэ хүндые дээшэн залан үргэхэ зорилгонууд табигдана. Мүн тиихэдэ анханай дүй дүршэлтэй багшанарай заншалнуудые һэргээхын тулада иимэ ябуулга хэгдэнэ.

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман энэ мүрысөө эмхидхэнэ. Бэлэдхэлэй ажал «Сэлэнгэ» гэhэн нэмэлтэ болбосоролой эмхидэ даалгагданхай юм.

Уласай мүрысөөндэ 5 наhатайhаа эхилээд 18 наhатай болотор үхибүүд хабаадаха эрхэтэй. Эдиршүүл hургуулиин зүгhөө гу, али гэртэхинтэеэ хамтаржа хабаадаха аргатай. Харин энэ урилдаанда оролсохын тула һурагшад хэhэн ажалаа ерэхэ жэлэй февралиин 1 болотор өөрын инстаграм хуудаһан дээрээ хэблэхэ ёһотой. Үшөө тиихэдэ доронь заатагүй #КОДЕКС УЧЕНИКА, #minobrnauki03 гэһэн хештегүүдые табиха хэрэгтэй. Гадна бэшэмэл ажалаа [email protected] гэжэ хаягаар эльгээхэ хэрэгтэй гээд Буряад Уласай болбосоролой яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Болбосоролой яаман