Ниигэм 21 dec 2020 614

​Улаан-Үдын шэнэ гудамжанууд зайн галаар гэрэлтүүлэгдэнэ

© фото: Горсвет

Байгша оной туршада ниислэл хотын һанһаа 27 сая түхэриг энэ хэрэгтэ гаргашалагдаба.

Ганса энэ жэлдэ 62 модо утатай зайн галай утаһанууд һэлгэгдэжэ, 561 шэнэ бахана һуулгагдаа.

Бүхыдөө хотын 89 гудамжа зайн галаар гэрэлтүүлэгдэһэн байна. Мүн тиихэдэ олон дабхартай 37 гэрнүүдэй газаа баһал һаруул болгогдоо.

Зайн галай шаба түмэр һэльбэн шэнэлхын тулада ажаһуугшаднай аймагайнгаа захиргаанда гү, али өөһэдынгөө һунгамалнуудта хандажа, мэдүүлгэ үгэхэ аргатай.

Һүүлэй мэдээгээр МБУ «Горсвет» гэһэн эмхиин хангалтада 27 мянган гэрэлэй лаампанууд тоологдоно. Энэ жэлэй дүүрэтэр үшөө 1500 гэрэлтүүлгэ ашаглалгада оруулагдаха юм.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Горсвет