Ниигэм 21 dec 2020 340

​Буряад Уласта хангай тайгаяа аршалхын тулада ажал үргэлжэлһөөр

© фото: pixabay.com

Байгша оной туршада ой модо тарилгада 7 мянган ажаһуугшад өөһэдын дураар ерэжэ хамһалсаба. Тэдэнэй ашаар аяар 120 мянган сагдуул таригдаа. Жэл бүхэндэ иимэ хэмжээ ябуулгада оролсожо, хамһалсажа байхабди гээд, эдэбхитэй ажаһуугшаднай найдуулна.

- Ерэхэ жэлдэ видеокамерануудай тоо 2 дахин олошоруулха һанаатайбди. Тусхай техникэ шэнэлнэбди. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ В. Путинай зарлигаар энэ түсэл бэелүүлэгдэнэ. Тэрэ мүнгэнэй ашаар түймэр саралгын 57 техникэ абтаба. Бүхы техникэеэ һэлгэхэ хэрэгтэмнай үшөө 240 сая түхэриг гаргашалагдаха. Энэ хэмжээ ябуулга нэгэ дахин бэшэ, харин 2023 он болотор бэелүүлэгдэжэ байха юм. Тиимэһээ 300 сая түхэриг шэглүүлэгдэхээр хараалагданхай, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Петр Мордовской хэлэбэ.

Мүнөөдэрэй байдалаар хуули бусаар модо тайрагшадтай тэмсэлгэ эгээл шухала асуудал болонхой. Эдэ зонтой тэмсэхэ ажал ябуулагдабашье, тэдэнэй тоо үсөөрнэгүй. Ойн ажахын һалбари гуримшуулха ажал тон ехэ. Нёдондо жэл  хуули бусаар модо тайраһан 1286 ушар элирүүлэгдээ. Тиигэжэ 70,7 мянган кубометр модо хуули бусаар тайрагдаа. Гэхэ зуура, хуули бусаар модо  наймаалдаг газарнууд олошорно. Тэдэнэртэй тэмсэхын тулада элдэб ябуулганууд хэгдэнэ ха.

Хулгайгаар тайрагдаһан модо хадагалха тусхай газарнуудые хаахадал энэ асуудал шиидхэгдэхэ гэжэ һанагдана. Энэ асуудалаар полициин ажалшадаар нягта харилсаатай ажал ябуулагдаха зэргэтэй.

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: pixabay.com