Ниигэм 21 dec 2020 349

​Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда унаһан сэрэгшэдэй мүнхэ дурасхаал нангинаар сахигдана

© фото: pixabay.com

Байгал шадарай аймагай Мостовка тосхондо дайнда мордоһон сэрэгшэдэй хүшөө һэльбэн шэнэлэгдэбэ. Энэ тосхон 1731 ондо бии болоһон түүхэтэй юм. Тэрэ сагһаа нютагай хүгжэлтэдэ элдэб юумэн ушарһан. 1830 ондо Сэлэнгэ мүрэн ехээр үерлэжэ, эрьеһээ халижа гараһан. Голой зүүн бэеэр зубшажа байрлаһан тосхоной бүхы гэрнүүд урдажа ябаһан гэжэ нютагай хүгшэд хөөрэдэг. Тэрэ зундаа тосхоной хамагай ядуу ажаһуугшадай байра байшангууд уһанда абтажа, ехэхэн хохидол үзүүлэгдээ.

Мүнөө энэ нютагта мянгаад хүн ажаһууна. Тэдэнэр нютагайнгаа түүхэ, арад зонойнгоо заншалнуудые һайнаар сахин ябадаг юм. Байгша оноой туршада «Арадай һан жаса» гэһэн түсэлэй хэмжээндэ ехэ ажал хэгдэбэ. Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда унаһан сэрэгшэдэй мүнхэ дурасхаалай хүшөө заһагдажа, хашаа хүреэнь шэнэлэгдээ. Сэрэгшэдэй нэрэнүүдтэй дурасхаалай самбарнууд бүтээгдөө.

«Арадай һан жаса» гэжэ түсэл Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ В. Путинай зарлигаар бэелүүлэгдэнэ.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: pixabay.com