Ниигэм 21 dec 2020 332

​Алас Дурнын федеральна тойрогой авикомпаниин нэрэ зохёохо мүрысөөн соносхогдобо

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Алас Дурнын можо нютагуудай дундахи агаарай холбоо хүгжөөхын тулада шэнэ авиакомпани байгуулагдахань. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ В. Путинай зарлигаар иимэ ябуулга хэгдэнэ.

Тиимэһээ Буряад Уласай ажаһуугшад шэнэ авиакомпаниин нэрэ зохёожо, өөрынгөө дурадхалнуудые aviadv.ru гэжэ сайт дээрэ бэшэхэ аргатай. Эгээл һонирхолтой нэрэнь шэлэгдэжэ, шэнэ авиакомпаниин гол нэрэ болгогдохо юм.

- Алас Дурнын ажаһуугшадай һанамжа хараадаа абажа, энэ ажалаа эрхилхэ ёһотойбди. Можо нютагуудай дундахи агаарай харилсаа холбоо хүгжөөлгэдэ эрхэтэднай эдэбхитэйгээр оролсохо гэжэ найдагдана. Тиимэһээ шэнээр байгуулагдаһан эмхидэ нэрэ зохеохын тула иимэ мүрысөөн соносхогдобо, - гэжэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев хэлэбэ.

Мүрысөөнэй дүнгүүд декабриин 31-дэ соносхогдохо. Энэл үдэр тэмсээндэ хабаадажа, эгээл һонирхолтой нэрэ зохёоһон хүнүүд урмашуулагдажа, Алас Дурнын нютагуудаар түлбэригүйгөөр ниидэхэ үнэмшэлгэнүүд барюулагдаха юм.

Жэл бүри энэ авиакомпани 2 сая хүнүүдые шэрэхэ түсэбтэй. Шэнээр байгуулагдаһан агаарай эмхиин дали доро багахан хэмжээнэй эмхинүүд хамтаржа, ажалаа шэнээр түсэблэн зохёохо. Шэнэ шэглэлнүүд нээгдэжэ, ажаһуугшадта үзүүлэгдэдэг хангалтануудай шанар дээшэлүүлэгдэхэ. Жэгүүрэй онгосонуудые шэнэлхэ, залуу мэргэжэлтэдые бэлдэхэ хэрэгтэ баһал туһатай байха гээд хэлэгдэнэ. Алас Дурнын авиакомпанида 186 самолёт ашаглагдаха юм гээд, Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан дуулгана.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар