Ниигэм 21 dec 2020 331

Дамба Жалсараевта хүшөө бодхоохо дурадхал оруулагдаба

Байгша ондо элитэ шүлэгшэн Дамба Жалсараевай түрэһөөр 95 жэлэй ой гүйсэжэ, олон хэмжээнүүд Буряадта эмхидхэгдэһэна байна. Буряад Уласай гимн зохёогшо, арадай поэт Дамба Зодбич Жалсараевта зорюулан хүшөө бодхоохо дурадхал оруулагдаба.

Мүнөөдэр Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси эхилжэ, арадай һунгамал Андреян Зыбынов энэ дурадхал оруулба.

Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов энэ дурадхалые дэмжэжэ, ехэ зүб гэжэ тобшолоо.

Дамба Жалсараев 1925 ондо Хориин аймагай Доодо Гол нютагта түрэһэн намтартай. Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай эхилхэдэ, түрэл «Оборона СССР» гэһэн колзоздо ажаллажа байгаа. 1943 оной январь һарада Совет Армида татагдажа, сэрэгэй пехотно училищида һураа. 1945 оной август һараһаа Япон дайнда хабаадаһан юм. Сэрэгэй албанда байхадаа шүлэгүүдые бэшэжэ эхилһэн. Эгээл түрүүшын туршалганууд «На боевом посту» сониндо хэблэгдээ. 1950 ондо «Үнэн тухай үгэ» гэжэ нэрлэгдэһэн түрүүшын шүлэгүүдэй согсолбори нара хараһан байна.

1952 ондо СССР-эй зохёолшодой холбооной гэшүүн болоо. Сэтгүүлшэнээр хүдэлөө. 1956-1958 онуудай туршада Москва хотодо М. Горькин нэрэмжэтэ литературна дээдэ һургуулида һураһан.

1960-1966 онуудта болон 1975-1986 онуудай туршада Буряад АССР-эй соёлой сайдаар ажаллаһан юм.

1968 ондо Буряадай уран зохёолшодой холбооной түрүүлэгшээр һунгагдажа, 1975 он болотор ажаллаа.

Дамба Зодбич Жалсараев олон тоото шагналнуудтай, РСФСР-эй соёлой габьяата ажал ябуулагша.

1994 ондо Буряад Уласай гимн зохёохо  харалган соносхогдожо, Дамба Жалсараевай бэшэһэн шүлэг олондо һайшаагдажа, гимн болоһон түүхэтэй. Тиин 1995 ондо «Буряад Уласай гүрэнэй гимн тухай хуули» баталагдаһан байна.

2002 оной январь һарада Дамба Жалсараев наһанһаань нүгшөө.

Фото: wikipedia.org