Ниигэм 21 dec 2020 352

Буряад хэлэн дээрэ онлайн хуралдаанууд эхилбэ

Үнгэрhэн долоон хоногой баасан гарагта Захааминай  болон Хэжэнгын аймагуудай газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэриин эдэбхитэд онлайн аргаар дүршэл шадабаряараа хубаалдаба.

Иимэ уулзалга Буряад Уласай Засагай Газарай үүсхэлээр ябуулагдажа эхилбэ. Тиимэhээ Буряад Уласай Толгойлогшын орлогшо, Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай Түрүүлэгшэ Баир Дашиевич Цыренов хоёр аймагуудай эдэбхитэдые амаршалаад,

Нютагтаа буряадаараа хѳѳрэлдэхын хажуугаар, буряад хэлэн дээрээ элидхэл хэжэ, ондоо аймагуудай ТОС-уудтай дүй дүршэлѳѳрѳѳ хубаалдабал ехэ үрэ дүнтэй", - гэжэ тэмдэглээ.

Тус уулзалгада Захааминай аймагhаа Далахайн «Тэрэнги», Бүргын «Эрдэм», Санагын «Мүрэ», Дүтэлүүрэй «Найрамдал», Ёнгорбойн «Хонгоодор», Үлэгшэнэй «Калинин» гэhэн газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэриин түрүүлэгшэнэр хэжэ байhан ажал тухайгаа тобшохоноор хѳѳрэжэ үгѳѳ. Далахайн эдэбхитэд Агууехэ Илалтын 75 жэлэй ойдо зорюулан «Тайбан байдал заяагаад…» гэhэн ном бүтээжэ гаргаа. Бүргын, Санагын ТОС-ууд соёл урлалаа hэргээжэ, нютагайнгаа уран гартан, бэлигтэниие дэбжэнэ. Ёнгорбойн эдэбхитэд барилдаанай танхим бодхоогоо, Үлэгшэнэй ТОС хоёр зуу гаран метр утатай ябаган хүүргэ баряа.

  Хэжэнгын «Надежда», «Жибхэhэн», «Найдал», «Центральное», «Хэжэнгэ» гэhэн газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэриин эдэбхитэд аршаан булагуудаа сэбэрлэжэ, болбосон түхэлтэй болгоно, Президентын грантын жасаhаа оло дахин мүнгэндэ хүртэжэ, ажалаа урагшатай ябуулна.Онлайн хуралдаанда Захааминай, Хэжэнгын аймагуудай хажуугаар Буряад Уласай бэшэ аймагуудай эдэбхитэд орожо шагнаа, hанамжануудаараа хубаалдаа.

 Гоё байна даа, буряадаар зугаалхада», «Шангаар хүдэлнэт, манай баргажанайхи шагнаабди, гоё байн, жэшээ абхабди», «Һайн даа гоё суглаанай түлѳѳ» - гэжэ чат соо бэшээ.

Онлайн хуралдаанай түгэсхэлдэ, Нютаг дэбисхэрэй хүгжэлтын хорооной түрүүлэгшэ Виктор Васильевич Аюшеев иимэ хуралдаануудые hара бүхэндэ

үнгэргэжэ байхабди гэжэ хэлэбэ. Удаадахи хуралдаан 2021 оной январиин хуушаар Сэлэнгын аймагай болон Хориин аймагай эдэбхитэдэй хабаадалгатайгаар үнгэрхэ.

Фото: Буряад Уласай газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэри дэмжэлгын түб